Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [1513/QĐ-UBND - 12/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
2 [1510/BC-UBND - 11/03/2024] BÁO CÁO Tình hình thực hiện nội dung cam kết hành động
3 [1509/QĐ-UBND - 11/03/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 [1506/UBND-XDCB - 11/03/2024] Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện, giảm tai nạn điện
5 [1505/UBND-XDCB - 11/03/2024] Về việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ
6 [1504/UBND-XDCB - 11/03/2024] Về việc cung cấp thông tin tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục Hạ tầng các di tích trên địa bàn các huyện
7 [1503/QĐ-UBND - 11/03/2024] Quyết định PD dự án đầu tư xây dựng công trình Trường TH Mỹ Đông (điểm chính)
8 [1502/QĐ-UBND - 11/03/2024] Quyết định PD dự án đầu tư xây dựng công trình Trường TH Trường Xuân 2 (điểm chính)
9 [1501/QĐ-UBND - 11/03/2024] Quyết định PD dự án đầu tư xây dựng công trình Trường TH Trường Xuân 1
10 [1500/UBND-VX - 11/03/2024] V/v giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
11 [1498/UBND-NC - 11/03/2024] Về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu
12 [1497/BC-UBND - 11/03/2024] Kết quả rà soát tổng thể các trường hợp có liên quan đến khiếu nại của ông Lê Xuân Thu, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
13 [1496/UBND-NC - 11/03/2024] Về việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Mỗi số nhà là đường dây nóng tố giác tội phạm”
14 [1495/QĐ-UBND - 11/03/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
15 [1491/QĐ-UBND - 11/03/2024] V/v xin chủ trương đào tạo nguồn nhân lực sau đại học
16 [1490/UBND-NC - 11/03/2024] Về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy
17 [1489/QĐ-UBND - 11/03/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
18 [1488/KH-UBND - 11/03/2024] KẾ HOẠCH Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
19 [1487/UBND-NC - 11/03/2024] Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành các kế hoạch
20 [1485/QĐ-UBND - 08/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp