Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3696/UBND-VX 21/09/2020 V/v khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công Quốc gia
2 3695/UBND-NN 21/09/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu
3 3694/UBND-VX 21/09/2020 V/v đề nghị bổ sung địa điểm phát triển du lịch cộng đồng năm 2020
4 1309/VP.UBND-VX 21/09/2020 V/v báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch 180/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp
5 1308/VP.UBND-VX 21/09/2020 V/v báo cáo tổng kết Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện
6 1307/VP.UBND-VX 21/09/2020 V/v thẩm định Quy ước các ấp của xã Láng Biển
7 3690/QĐ-UBND 21/09/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe phù Đổng huyện Tháp Mười lần thứ XXIII
8 1292/VP.UBND-NN 17/09/2020 V/v nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
9 1293/VP.UBND-TCKH 17/09/2020 V/v hỗ trợ kinh phí Tổ chức tọa đàm “Nâng cao hình ảnh và giá trị Sen Đồng Tháp”
10 1294/VP.UBND-NN 17/09/2020 V/v xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng cây bưởi
11 3656/UBND-VX 17/09/2020 V/v chấn chỉnh hoạt động của các Trạm cấp nước trên địa bàn huyện
12 3660/UBND-TH 17/09/2020 V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
13 3421/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường bờ Bắc kênh 7 Thước
14 3422/QĐ-UBND 01/09/2020 "Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường bờ Bắc kênh Nhất "
15 3426/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Tây kênh Cái Bèo
16 3424/QĐ-UBND 01/09/2020 "Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh công trình Đường bờ Tây kênh Ông Hai "
17 3425/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Nam kênh 7 Thước
18 3429/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Nam kênh Đồng Tiến
19 3428/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Đông kênh K27
20 3662/BCĐ 17/09/2020 "V/v điều chỉnh phân công thành viên Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa – Xã hội huyện dự công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa trong Phong trào năm 2020 "