Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 60/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 60/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 59/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 58/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 57/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 56/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 55/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 54/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 52/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 51/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 50/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 49/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 48/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
14 47/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 46/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 45/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 44/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 43/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 42/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 41/UBND-NV 24/01/2023 V/v tiếp tục rà soát, thống kê, lập danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực