Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [1400/QĐ-UBND - 06/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
2 [1399/QĐ-UBND - 06/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
3 [1398/QĐ-UBND - 06/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
4 [1791/UBND-TH - 20/03/2024] V/v cung cấp số liệu, hồ sơ phục vụ đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số 2023 theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND-HC ngày 20/12/2022
5 [1396/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 549/CV-TA ngày 28/7/2023
6 [1393/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 44/CV-TA ngày 12/01/2024
7 [1392/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 237/CV-TA ngày 05/02/2024
8 [1391/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 1833/TA-DS ngày 26/12/2023
9 [1390/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 86/CV-TA ngày 29/01/2024
10 [1389/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 95/CV-TA ngày 31/01/2024
11 [1388/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 40/CV-TA ngày 17/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Nguyễn Văn Thảo - Nguyễn Văn Đông)
12 [1386/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 84/CV-TA ngày 29/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Nguyễn Thị Dân - Lê Thị Bích Loan)
13 [1385/UBND-NC - 06/03/2024] Về việc trả lời Công văn số 784/CV-TA ngày 26/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Nguyễn Ngọc Anh - Bùi Thị Dư)
14 [1384/UBND-TCKH - 06/03/2024] V/v tiếp nhận, theo dõi, quản lý, xây dựng phương án khai thác tài sản điều chuyển nhà, đất theo quy định
15 [1383/KH-UBND - 06/03/2024] Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện năm 2024
16 [1382/UBND-TCKH - 06/03/2024] V/v góp ý kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia
17 [1381/UBND-TCKH - 06/03/2024] V/v góp ý văn bản và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh
18 [1380/UBND-NN - 06/03/2024] Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình
19 [1379/QĐ-UBND - 06/03/2024] Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024
20 [1378/QĐ-UBND - 06/03/2024] Về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Chuyển đổi số năm 2024