Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3660/UBND-TH 17/09/2020 V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
2 3421/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường bờ Bắc kênh 7 Thước
3 3422/QĐ-UBND 01/09/2020 "Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường bờ Bắc kênh Nhất "
4 3426/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Tây kênh Cái Bèo
5 3424/QĐ-UBND 01/09/2020 "Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh công trình Đường bờ Tây kênh Ông Hai "
6 3425/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Nam kênh 7 Thước
7 3429/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Nam kênh Đồng Tiến
8 3428/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Đông kênh K27
9 3662/BCĐ 17/09/2020 "V/v điều chỉnh phân công thành viên Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa – Xã hội huyện dự công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa trong Phong trào năm 2020 "
10 3667/KH-BCĐ 18/09/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn việc đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2020
11 3666/QD-UBND 18/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đấ
12 3650/BC-UBND 16/09/2020 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”
13 3649/HĐBT 16/09/2020 Về việc thống nhất hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
14 3430/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Bắc kênh Hội Kỳ Nhì
15 1264/VPUBND-TCKH 11/09/2020 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2021
16 3613/BC-UBND 14/09/2020 BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch phát tiển kinh tế - xã hội năm 2021
17 3637/UBND-XDCB 16/09/2020 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025
18 3639/UBND-XDCB 16/09/2020 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển ngành cơ khí tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
19 3420/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường bờ Đông kênh 1000
20 3423/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Bắc kênh 1000