Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1284/VPUBND-TCKH 16/09/2020 V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khi, kinh doanh xăng dầu và khí
2 1287/VPUBND-TNMT 16/09/2020 V/v quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19
3 3642/QĐ-UBND 16/09/2020 Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí trang bị tài khoản online cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018
4 3643/QĐ-UBND 16/09/2020 Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng lĩnh vực phi nông nghiệp và nghề phổ thông năm 2020
5 1290/VPUBND-XDCB 16/09/2020 V/v đề xuất vị trí, quy mô xây dựng khu vực trưng bày, mua bán rau sạch và các sản phẩm khởi nghiệp của huyện Tháp Mười
6 3548/BC-UBND 16/09/2020 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2017-2020
7 3647/QĐ-UBND 16/09/2020 Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí thực hiện Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
8 3600/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
9 3615/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
10 3617/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Tháp Mười
11 3618/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện năm 2020
12 3620/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc thành lập lại Tổ thực hiện Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững” (VnSAT) huyện Tháp Mười
13 3625/QĐ-UBND 15/09/2020 Phê duyệt bổ sung phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Trường Xuân
14 3626/QĐ-UBND 15/09/2020 Bổ sung kinh phí và phân khai chi tiết từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 (lần 2)
15 3628/BC-UBND 15/09/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí về Giao thông xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
16 3629/UBND-NN 15/09/2020 V/v đề nghị cấp kinh phí thuê tư vấn lập Dự án xây dựng mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP – sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười
17 3630/TTr-UBND 15/09/2020 Về việc lấy ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 2)
18 3631/BC-UBND 15/09/2020 Đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp 9 tháng đầu năm 2020
19 1281/VP.UBND-VX 15/09/2020 V/v thực hiện Kế hoạch tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ
20 3601/QĐ-UBND 14/09/2020 Công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc Giải pháp hữu ích, ứng dụng công nghệ mới cấp huyện thuộc ngành Giáo dục, năm học 2019 - 2020