Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2105/QĐ-UBND 26/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Phạm Thị Cẩm Hồng
2 2106/QĐ-UBND 26/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Trí
3 2107/QĐ-UBND 26/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Có
4 2108/QĐ-UBND 26/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Lê Văn Anh
5 2109/QĐ-UBND 26/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thanh Hải
6 656/VPUBND-XDCB 26/04/2021 V/v thực hiện Kết luận Thanh tra số 155/KL-TTr ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chánh Thanh tra tỉnh
7 657/VPUBND-VX 26/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển công tác Y tế 5 năm, giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 658/VPUBND-NN 26/04/2021 V/v phối hợp cung cấp thông tin thí điểm thực hiện mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp
9 654/VPUBND-VX 26/04/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND Tỉnh và Tờ trình UBND Tỉnh về ban hành Chương trình mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025
10 2097/UBND-VX 26/04/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo
11 2096/UBND-NN 26/04/2021 V/v cung cấp báo cáo số liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 2094/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Trần Thanh Tùng
13 2093/QĐ-UBND 26/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bùi Văn Phát
14 2092/QĐ-HĐSK 26/04/2021 Về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng Xét duyệt sáng kiến của ngành giáo dục năm học 2020-2021
15 652/VPUBND-XDCB 26/04/2021 V/v lắp đặt hệ thống đèn LED trang trí và các bản tuyên truyền trên cầu kênh Giữa và cầu kênh Bùi tuyến đường tỉnh ĐT846
16 2091/UBND-VX 26/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đồng Tháp giai đọan 2021 - 2025
17 2090/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 2089/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 2088/UBND-VX 26/04/2021 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí
20 2087/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội