Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 19/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 18/BQL 23/01/2023 Về việc thống nhất kinh phí sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em huyện để tổ chức các hoạt động Tết năm 2023
3 17/TB-UBND 23/01/2023 Về việc trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết - Ông Phạm Minh Hoàng, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
4 15/UBND-TH 23/01/2023 V/v đôn đốc báo cáo kết quả chỉ tiêu Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện và đề xuất chỉ tiêu năm 2023
5 14/TB-UBND 23/01/2023 Về việc trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết - Ông Trần Văn Thinh, ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 13/UBND-VX 23/01/2023 V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận số 480-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
7 12/QĐ-UBND 23/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
8 11/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
9 10/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
10 09/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
11 08/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
12 06/UBND-NN 22/01/2023 Về việc góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Lần 2)
13 07/QĐ-UBND 22/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
14 06/UBND-NN 22/01/2023 Về việc góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Lần 2)
15 05/UBND-TCKH 22/01/2023 V/v khai thác tạm thời bến đò kênh Ông Hai, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 04/UBND-TCKH 22/01/2023 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 2730/QĐ-BCT ngày 09/12/2022 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
17 03/UBND-TCKH 22/01/2023 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
18 01/UBND-NN 22/01/2023 Về việc mời họp về quy hoạch và phát triển vùng sản xuất sen
19 7621/QĐ-UBND 22/12/2022 Thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh - ông Trang Văn Thiện, xã Mỹ Hòa
20 7620/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022