Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2064/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
2 2063/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
3 2062/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
4 2061/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
5 651/VPUBND-TH 26/04/2021 V/v góp ý dự thảo góp ý dự thảo Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn năm 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 650/VPUBND-VX 26/04/2021 V/v triển khai thực hiện kế hoạch quản lý về xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp năm 2021
7 649/VPUBND-VX 26/04/2021 V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
8 2055/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ Ban Tổ chức Lễ khánh thành Miếu Bà Chúa xứ và Lễ Vía Bà Chúa xứ năm 2021
9 2054/UBND-XDCB 23/04/2021 V/v xin hỗ trợ 100 tấn xi măng để thực hiện các công trình giao thông nông thôn tại huyện Tháp Mười
10 5347/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Phương Thịnh - kênh 5 Phước - kênh 8 Phước
11 2052/UBND-TCKH 23/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình HĐQG về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh
12 2051/BC-UBND 23/04/2021 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 Kỳ báo cáo: 06 tháng
13 648/VPUBND-XDCB 23/04/2021 V/v kinh phí thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh trong năm 2021
14 647/VPUBND-XDCB 23/04/2021 V/v ý kiến vị trí xây dựng bến thuỷ nội địa Hộ kinh doanh Tường Vy
15 2050/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
16 2049/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 2048/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
18 2047/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 2046/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
20 2045/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội