Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2044/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
2 2043/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
3 2042/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
4 2041/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
5 2040/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
6 2039/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
7 2038/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
8 2037/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc di chuyển trợ cấp xã hội
9 2036/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc di chuyển trợ cấp xã hội
10 2035/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc di chuyển trợ cấp xã hội
11 2034/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 2033/UBND-XDCB 23/04/2021 V/v ý kiến dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thay thế Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND)
13 646/VPUBND-TH 23/04/2021 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ năm
14 645/VPUBND-TH 23/04/2021 V/v chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa
15 2032/BC-UBND 23/04/2021 Kết quả rà soát, tổng hợp các khu đất công đủ điều kiện để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025
16 2030/UBND-TCKH 23/04/2021 V/v góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
17 2029/BC-UBND 23/04/2021 Báo cáo tình hình đầu tư và hoạt động tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân
18 2028/BC-UBND 23/04/2021 Hiện trạng quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp - Dịch vụ thương mại Trường Xuân
19 644/VPUBND-XDCB 23/04/2021 V/v tổ chức, quản lý và công bố bến xe hàng, bãi đổ xe
20 643/VPUBND-NN 23/04/2021 V/v góp ý kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao năm 2021