Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3524/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh Cái Bèo
2 3523/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Nam kênh 7 Thước
3 3522/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Đông kênh 1000
4 3521/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh Ông Hai
5 3520/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Bắc kênh 7 Thước
6 3519/UBND-XDCB 08/09/2020 V/v đắp lề, trồng bông hoa hai bên lề đường các công trình mùa hè xanh năm 2020
7 3518/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 03 (xây dựng) thuộc công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây kênh TM - MA (kênh ranh Phú Điền - kênh Nhất)
8 3517/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Đông kênh K27
9 3516/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh An Tiến
10 3515/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh Ngang
11 3513/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phát triển hệ thống cây xanh trung tâm xã Trường Xuân
12 1230/VP.UBND-NN 07/09/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh về sản xuất tơ sen để phục vụ du lịch
13 1228/VP.UBND-NN 07/09/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 09 tháng đầu năm 2020
14 1227/VP.UBND-NN 07/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
15 3505/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
16 3503/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
17 3497/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
18 3498/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
19 3499/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
20 3500/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp