Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 860/UBND-TNMT 25/12/2019 V/v góp ý các dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và Tờ trình Chính phủ
2 1661/QĐ-UBND 27/11/2019 thay thế QĐ số 651/QĐ-UB ngày 17/07/2006 của UBND huyện TM v/v giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm ĐBK
3 1662/QĐ-UBND 27/11/2019 thay thế QĐ số 120/QĐ-UB ngày 23/01/2006 của UBND huyện TM v/v giao nền nhà Cụm dân cư TTMA
4 1663/QĐ-UBND 27/11/2019 thay thế QĐ số 589/QĐ-UB ngày 19/06/2006 của UBND huyện TM v/v giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư kênh Hội Kỳ Nhất
5 1666/QĐ-UBND 27/11/2019 thay thế QĐ số 590/QĐ-UB ngày 19/06/2006 của UBND huyện TM v/v giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư kênh Hội Kỳ Nhất
6 1668/QĐ-UBND 27/11/2019 thay thế QĐ số 2221/QĐ-UB ngày 02/11/2005 của UBND huyện TM v/v tạm giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư Hội Kỳ Nhất
7 1686/QĐ-UBND 27/11/2019 thay thế QĐ sô 121/QĐ-UBND ngày 06/02/2004 của UBND huyện TM v/v giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư Mở rộng xã TK
8 1667/QĐ-UBND 27/11/2019 thay thế QĐ số 2223/QĐ-UB ngày 02/11/2005 của UBND huyện TM v/v tạm giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư Hội Kỳ Nhất
9 1680/UBND-NC 12/05/2020 về việc tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện
10 1681/UBND-NC 12/05/2020 về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện
11 1684/UBND-VX 13/05/2020 V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại điểm cầu Đồng Tháp
12 1111/KH-UBND 10/04/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2020 trên địa bàn huyện Tháp Mười
13 1685/UBND-VX 13/05/2020 V/v báo cáo góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
14 1689/KH-UBND 13/05/2020 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc huyện Tháp Mười năm 2020
15 1688/KH-UBND 13/05/2020 Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc huyện Tháp Mười năm 2020
16 1110/KH-UBND 10/04/2020 Tăng cường gắn kết Giáo dục nghề nghiệp với Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2020
17 858/UBND-TNMT 25/12/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Tháp năm 2020
18 1390/VP.UBND-TNMT 25/12/2019 V/v xem xét khó khăn về kinh phí thu gom rác
19 861/UBND-TH 25/12/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 05 năm (2021 - 2025)
20 1669/QĐ-UBND 27/11/2019 thay thế QĐ số 519/QĐ-UB ngày 19/06/2003 của UBND huyện TM v/ tạm giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư An Phong-Đường Thét , xã TX