Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2011/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Văn Thành
2 2012/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm
3 2013/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa
4 2014/KH-UBND 23/04/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Miếu Bà Chúa xứ và Lễ Vía Bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp
5 2015/UBND-VX 23/04/2021 V/v phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Miếu Bà Chúa xứ và Lễ Vía Bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp
6 5352/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình CDC Gò Tháp mở rộng
7 2018/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Trần Văn Truyền
8 2019/QĐ-UBND 23/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Đoàn Văn Hiền
9 2020/QĐ-UBND 23/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Thắng
10 2021/QĐ-UBND 23/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Huỳnh Thị Khuyên
11 2022/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Trần Văn Thanh
12 2023/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Thị Kim An
13 2024/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Bùi Thị Út Mười
14 2025/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Tuyến dân cư kênh Ba Mỹ Điền - Huỳnh Văn Thanh Truyền
15 2026/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND huyện Tháp Mười về việc thay thế Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND huyện Tháp
16 2024/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Ngô Thị Nga
17 2014/KH-UBND 23/04/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Miếu Bà Chúa xứ và Lễ Vía Bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp
18 5368/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, trang trí đèn nội ô thị trấn
19 5331/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cổng chào ĐT 850 Láng Biển ranh Cao Lãnh
20 1989/UBND-XDCB 22/04/2021 V/v đăng ký kh đầu tư trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 từ nguồn vốn hỗ trợ tiền sử dụng sph dv công ích thl và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa