Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1988/UBND-XDCB 22/04/2021 V/v ý kiến dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 845 (đoạn Trường Xuân-Tân Phước)
2 1987/UBND-XDCB 22/04/2021 V/v ý kiến dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 857 (đoạn từ QL30 - ĐT.845)
3 1985/KH-BTC 22/04/2021 Phân công công tác Lễ tân, Hậu cần phục vụ Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện
4 621/VPUBND-TH 20/04/2021 V/v cung cấp danh mục sự kiện cấp quốc gia, quốc tế tổ chức tại Việt Nam
5 620/VPUBND-TCKH 20/04/2021 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiến tiến tiết kiệm nước
6 1983/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với gia đình người khuyết tật
7 1982/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
8 1981/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 1979/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc giao đất tại Cụm dân cư trung tâm xã Hưng Thạnh - Trần Văn Tư
10 1978/QĐ-UBND 20/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Trần Thị Tiến
11 1976/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Văn Hồng
12 1975/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Võ Thanh Vũ
13 1974/QĐ-UBND 20/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất đất vào mục đích đất ở tại đô thị - Lê Thị Thanh Thủy
14 618/VPUBND-NC 20/04/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
15 1984/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 5325/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Láng Biển, QS Thanh Mỹ
17 1968/KH-BCĐ 20/04/2021 Kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025
18 1969/QĐ-UBND 20/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp hạ tầng khu hành chính dân cư
19 1944/QDD-UBND 19/04/2021 Về việc thành lập lại Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (05/01/1981 – 05/01/2021)
20 1938/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021