Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6633/QĐ-UBND 01/11/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Thực hiện các công việc phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường tại chợ Tháp Mười
2 6566/QĐ-UBND 28/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Hội trường B, Trụ sở Hội đồng nhân dân
3 6545/QĐ-UBND 28/10/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường trên địa bàn
4 4149/UBND-XDCB 22/07/2022 V/v bổ sung khối lượng công trình Lưới hạ thế bờ Bắc kênh Giữa Cô Hai (kênh Năm-ranh xã Mỹ An)
5 1870/ QĐ-UBND 22/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Cao Thanh Hùng
6 1794/ QĐ-UBND 22/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Chí Tâm
7 1727/ QĐ-UBND 15/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư xây dựng năm 2022
8 11/TTr-UBND 14/12/2022 Về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý và phân bổ
9 7964/TB-VP 09/12/2022 THÔNG BÁO Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với bà Trần Thị Lụa, năm học 2021 – 2022
10 2622/VPUBND-NN 30/12/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định UBND Tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3
11 2621/VPUBND-NC 30/12/2022 Về việc tham mưu trả lời Công văn số 777/2022/CV-TA ngày 22/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (VB có thay đổi)
12 2620/VPUBND-NC 30/12/2022 Về việc tham mưu trả lời Công văn số 784/CV-TA ngày 26/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười_Nguyễn Ngọc Anh - Bùi Thị Dư
13 2619/VPUBND-NC 30/12/2022 Về việc tham mưu trả lời Công văn số 785/CV-TA ngày 26/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười_Lê Thị Nga - Võ Văn Bách
14 2618/BC-VP 30/12/2022 Tình hình thu - chi kinh phí năm 2022 và kế hoạch sử dụng năm 2023
15 2617/VPUBND-NN 30/12/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh
16 2616/VPUBND-NC 30/12/2022 Về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Trạt, ngụ ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An
17 2614/VPUBND-NC 30/12/2022 Về việc tham mưu trả lời Công văn số 782/CV-TA ngày 26/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười
18 2613/VPUBND-NV 29/12/2022 V/v góp ý hướng dẫn chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
19 2612/VP.UBND-NN 29/12/2022 Về việc góp ý dự thảo điều chỉnh, bổ sung mức chi phí đào tạo các nghề nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 2610/QĐ-VPUBND 27/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng công chức đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022