Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4183/UBND-XDCB 21/10/2020 V/v phát sinh khối lượng công trình Đường bờ Bắc kênh Hội Kỳ Nhì
2 4182/UBND-NN 21/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ
3 4181/UBND-NN 21/10/2020 V/v góp ý Nghị quyết và Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
4 4180/UBND-NN 21/10/2020 V/v góp ý kế hoạch và dự thảo dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
5 1507/VPUBND-XDCB 16/10/2020 V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
6 1506/VPUBND-XDCB 16/10/2020 V/v thủ tục đầu tư công trình thuộc cấp huyện quản lý
7 1510/VPUBND-TCKH 19/10/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
8 3305/UBND-XDCB 25/08/2020 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng công trình
9 4150/UBND-NC 19/10/2020 Về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
10 4138/QĐ-UBND 16/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
11 4137/QĐ-UBND 16/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
12 4145/UBND-TH 19/10/2020 V/v khảo sát nhu cầu tham gia bồi dưỡng từ xa của cán bộ, công chức, viên chức
13 1509/VPUBND-TNMT 19/10/2020 V/v hỗ trợ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng
14 1498/VPUBND-NN 15/10/2020 V/v rà soát kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021
15 4127/UBND-NN 15/10/2020 V/v tăng cường quản lý nuôi thủy sản trên địa bàn huyện
16 1496/VPUBND-NN 15/10/2020 V/v rà soát hiện trạng các TCN nhiễm Asen và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm trên địa bàn huyện
17 1495/VPUBND-NN 15/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ
18 4125/QĐ-UBND 15/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
19 4103/KH-UBND 14/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025 huyện Tháp Mười
20 4101/QĐ-UBND 14/10/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất