Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3378/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
2 3377/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
3 3373/QĐ-UBND 31/08/2020 Phê duyệt quyết toán thu - chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019
4 3372/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc thành lập Tổ thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp
5 1208/VP.UBND-VX 31/08/2020 V/v tham mưu thực hiện Hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
6 1207/VP.UBND-TNMT 31/08/2020 V/v thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện từ Quý IV năm 2020
7 3371/UBND-VX 31/08/2020 V/v tham gia Lớp cập nhật kiến thức lịch sử - văn hóa Nam Bộ và Đồng Tháp năm 2020
8 3370/KH-UBND 31/08/2020 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020
9 3368/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc thành lập Tổ thẩm định Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
10 3367/UBND-TCKH 31/08/2020 V/v thực hiện Kết luận thanh tra số 603/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
11 3365/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
12 3363/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
13 3362/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
14 1205/VP.UBND-TH 31/08/2020 V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020
15 1204/VP.UBND-NN 31/08/2020 V/v kinh phí sửa chữa điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường trong nội ô thị trấn Mỹ An
16 3360/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
17 3359/QĐ-UBNd 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
18 3358/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
19 3357/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
20 3326/QĐ-UBND 26/08/2020 Về việc thay thế Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Tuyến dân cư kênh ba Mỹ Điền