Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3325/QĐ-UBND 26/08/2020 Về việc thu hồi Quyết định số 2359/QĐ-UB ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Tuyến dân cư Kênh Ba Mỹ Điền
2 3322/QĐ-UBND 26/08/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
3 3321/QĐ-UBND 26/08/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
4 3320/TB-HĐXCCT 26/08/2020 Kết quả chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2020
5 3319/QĐ-UBND 26/08/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
6 3312/QĐ-UBND 26/08/2020 Phê duyệt dự toán gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
7 3311/UBND-XDCB 26/08/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Bắc kênh K4 (đoạn ông Dũng)
8 1197/VP.UBND-NN 26/08/2020 V/v thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện
9 3310/UBND-XDCB 26/08/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Bắc kênh 7 Thước (đoạn Trạm nghiên cứu-ao ông Việt)
10 3309/BC-UBND 26/08/2020 Báo cáo Tổng kết, đánh giá công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016-2020
11 3308/UBND-XDCB 26/08/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Nam kênh K3 (đoạn ông Việt)
12 3307/UBND-XDCB 26/08/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Tây kênh K307 (đoạn từ chướng 800-kênh 1000)
13 3306/UBND-XDCB 26/08/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K2 (đoạn ông Bùi Quang Minh)
14 1195/VP.UBND-TH 25/08/2020 V/v rà soát, cập nhật các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025
15 1192/VP.UBND-TH 25/08/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
16 1194/VP.UBND-VX 25/08/2020 V/v tiếp tục thực hiện các hoạt động sau tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
17 3301/QĐ-UBND 25/08/2020 "Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu dân cư trung tâm xã Trường Xuân (hạng mục San lấp mặt bằng) "
18 3303/UBND-TH 25/08/2020 V/v kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính 08 tháng đầu năm 2020 của Tỉnh
19 1190/VP.UBND-VX 25/08/2020 V/v chỉ đạo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ
20 1189/VP.UBND-VX 25/08/2020 V/v triển khai văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020