Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1904/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Chính
2 1903/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Lệ
3 1902/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Kim Lệ
4 1901/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Thanh Mỹ - Trần Thị Thương
5 1900/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Thanh Long
6 1899/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Kiều
7 1898/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Hồng Liên
8 1897/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Mai Thị Bảnh
9 1896/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
10 1895/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 354/QĐ-UB ngày 27 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư An Phong - Đường Thét xã Trường Xuân - Trần Văn Oanh
11 1894/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Tuyến dân cư kênh Ba Mỹ Điền - Trần Thị Bỉ
12 1893/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Đốc Binh Kiều - Hồ Thị Sàng
13 1892/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê văn A
14 1891/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Thu Hà
15 1888/UBND-XDCB 14/04/2021 V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
16 1887/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Võ Minh Luân
17 1886/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 76/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà tái định cư tại Cụm dân cư trung tâm xã Thanh Mỹ - Nguyễn Thị Hồng
18 1885/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Văn Thiện
19 586/VPUBND-TH 14/04/2021 Về việc ý kiến đề xuất khen thưởng các danh hiệu văn hóa 05 năm, 10 năm liên tục bằng các công trình phúc lợi xã hội
20 1883/UBND-TH 14/04/2021 V/v tạo thuận lợi khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân