Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3136/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
2 3137/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
3 3138/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
4 3139/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
5 3142/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
6 3143/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
7 3144/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
8 3133/BC-UBND 20/08/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Việc làm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025
9 3155/QĐ-UBND 20/08/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Nhi để xây dựng công trình Cầu kênh 307 (Mỹ Hiệp - Thanh Mỹ)
10 3156/QĐ-UBND 20/08/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Châu để xây dựng công trình Cầu kênh 307 (Mỹ Hiệp - Thanh Mỹ)
11 3163/BC-UBND 20/08/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2013-2020
12 3169/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
13 3170/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
14 3171/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
15 3173/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
16 3174/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
17 3175/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
18 3176/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
19 3177/TB-UBND 20/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
20 3200/TB-UBND 21/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng