Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5333/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Đường Thét (An Phong - NVT A)
2 6316/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Hưng Thạnh 1 (điểm An Tiến)
3 1876/UBND-VX 14/04/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng
4 1876/UBND-VX 14/04/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng
5 580/VPUBND-NC 14/04/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 31/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
6 579/VPUBND-TCKH 14/04/2021 V/v triển khai Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương
7 578/VPUBND-XDCB 14/04/2021 V/v Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp về nội dung báo cáo tình hình thu - chi ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản quí I năm 2021
8 577/VPUBND-XDCB 14/04/2021 V/v triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2021
9 576/VPUBND-TH 14/04/2021 về thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
10 575/VPUBND-TH 14/04/2021 VV thực hiện quyết định 238-QĐ/TW của BCH TW Đảng khóa XII
11 1874/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thị Trinh
12 1873/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ - Nguyễn Văn Cảnh
13 1872/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ - Võ Thị Tuyền
14 1871/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Trần Văn Sáu
15 1870/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Tuyến dân cư kênh Ba Mỹ Điền - Trương Văn Châu
16 1869/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Lê Thị Ngọc Diệu - Nguyễn Ngọc Bảo Vy
17 1868/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Trần Thị Thiêu
18 1867/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Huỳnh Thị Nga - Nguyễn Thị Tưởng
19 1866/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc điều chỉnh Quyết định 5795/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Tháp Mười về việc thay thế Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Đệ
20 1865/QĐ-UBND 14/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Lê Văn Tiến