Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1864/QĐ-UBND 14/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Đặng Thị Thanh Thúy
2 1862/UBND-TH 14/04/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 tại huyện
3 5316/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hưng Thạnh (điểm chính)
4 572/VPUBND-TH 13/04/2021 Về việc phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng dự thảo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
5 571/VPUBND-TH 13/04/2021 về việc góp ý kiến Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 – 2025
6 570/VPUBND-TH 13/04/2021 V/v triển khai nhiệm vụ của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh giao
7 569/VPUBND-TH 13/04/2021 V/v hỗ trợ cho Tổ chuyên môn khảo sát thực trạng triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số
8 5028/QĐ-UBND 08/12/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Thanh Mỹ 2 (điểm chính)
9 1859/UBND-NC 13/04/2021 Về việc gia hạn thời gian thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (Lê Xuân Thu - Lê Dũng Phán)
10 1858/UBND-NC 13/04/2021 Về việc gia hạn thời gian thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (cấp giấy mương lộ xã Láng Biển)
11 1857/UBND-XDCB 13/04/2021 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa mặt sân nhà thi đấu thể thao huyện
12 1856/UBND-TH 13/04/2021 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn qua Tổng đài 1022 tỉnh tháng 3/2021
13 1854/KH-UBND 13/04/2021 Kiểm tra hành nghề Y, Dược, Mỹ phẩm năm 2021 trên địa bàn huyện Tháp Mười
14 1853/UBND-NN 13/04/2021 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2021
15 1843/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 1842/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 1841/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
18 1840/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 1839/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 1838/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng