Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7451/UBND 28/11/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”
2 7448/QĐ-UBND 25/11/2022 UYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Tháp Mười
3 7447/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Mỹ Đông
4 7446/ UBND-VX 28/11/2022 V/v rà soát nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho tháng 12/2022 và tháng 01/2023
5 7446/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Đốc Binh Kiều
6 7445/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Mỹ Hòa
7 7444/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Tân Kiều
8 7443/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng Bảo vệ An ninh - Trật tự xã Láng Biển
9 7442/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công ông Nguyễn Văn Lánh kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã Đốc Binh Kiều
10 7441/UBND-VX 25/11/2022 V/v triển khai giải thể thao truyền thống học sinh phổ thông năm 2023
11 7440/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận thị trấn Mỹ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
12 7439/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Mỹ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
13 7438/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Mỹ Quí đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
14 7437/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Mỹ Đông đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
15 7436/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Láng Biển đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
16 7435/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Thanh Mỹ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
17 7434/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Phú Điền đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
18 7433/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Đốc Binh Kiều đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
19 7432/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Tân Kiều đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022
20 7431/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã Mỹ Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2022