Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [858/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
2 [857/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
3 [856/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
4 [855/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
5 [854/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
6 [853/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
7 [852/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
8 [851/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc cho ông Phạm Quang Tới, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thôi việc
9 [850/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
10 [849/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
11 [848/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
12 [847/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
13 [846/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệ
14 [845/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
15 [844/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
16 [843/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
17 [842/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
18 [841/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
19 [840/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
20 [839/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp