Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 739/VPUBND-NN 11/05/2021 V/v rà soát nhu cầu trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2021- 2025
2 738/VPUBND-TCKH 11/05/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 208/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3 737/VPUBND-TCKH 11/05/2021 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND- 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
4 736/VPUBND-NN 11/05/2021 V/v xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sen
5 735/VPUBND-XDCB 11/05/2021 V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM trong năm 2021
6 734/VPUBND-XDCB 11/05/2021 V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7 733/VPUBND-VX 11/05/2021 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
8 732/VPUBND-VX 11/05/2021 V/v đề xuất ý kiến góp ý dự thảo nội dung và hình thức hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh năm 2021
9 731/VPUBND-NN 11/05/2021 V/v chậm xây dựng kế hoạch Thu - Chi Quỹ phòng chống thiên tai
10 730/VPUBND-NN 11/05/2021 V/v khảo sát tình hình phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn
11 2320/QĐ-UBND 11/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Trang Văn Hồ - T194
12 2319/QĐ-UBND 11/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Trang Văn Hồ - T123
13 2318/QĐ-UBND 11/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Trang Văn Hồ - T130
14 2317/UBND-TCKH 11/05/2021 V/v phê duyệt kinh phí xử lý rác theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại khu xử lý rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh
15 2316/QĐ-UBND 11/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở QS Láng Biển, QS Thanh Mỹ
16 2315/QĐ-UBND 11/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hàng rào TT VHHTCĐ xã Mỹ Đông
17 2314/QĐ-UBND 11/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cổng chào ĐT 850 Láng Biển ranh Cao Lãnh
18 2312/QĐ-UBND 11/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cổng chào ĐT 844 ranh Long An
19 2313/QĐ-UBND 11/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hưng Thạnh (điểm chính)
20 729/VPUBND-NV 11/05/2021 V/v đăng tải thông tin của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026