Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [1009/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
2 [1008/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II đối với bà Trần Tuyết Hạnh
3 [1007/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II đối với bà Phan Kim Phượng
4 [1006/QĐ-UBND - 28/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 [1005/QĐ-UBND - 28/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
6 [1004/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II đối với bà Lê Thị Viễn
7 [1003/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II đối với bà Đoàn Thị Nhi
8 [1002/QĐ-UBND - 28/02/2024] Về việc thay thế Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND huyện Tháp Mườ
9 [1001/QĐ-UBND - 28/02/2024] Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024
10 [1000/UBND-TCKH - 28/02/2024] V/v dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024
11 [999/UBND-TH - 28/02/2024] V/v nhân rộng và tập huấn chuyên môn cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng kỳ 1 năm 2024
12 [998/KH-UBND - 28/02/2024] KẾ HOẠCH Chuyển đổi số huyện Tháp Mười năm 2024
13 [997/UBND-NV - 28/02/2024] V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch, chức danh trúng tuyển
14 [996/UBND-NV - 28/02/2024] V/v thống nhất chủ trương hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế
15 [995/UBND-NV - 28/02/2024] V/v triển khai thực hiện xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
16 [994/QĐ-UBND - 28/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
17 [993/QĐ-UBND - 28/02/2024] Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Lược
18 [992/QĐ-UBND - 28/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
19 [991/QĐ-UBND - 28/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
20 [990/QĐ-UBND - 28/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên