Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2548/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 2547/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 2546/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 2545/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 2544/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 2543/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 2542/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 2541/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 2540/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 2539/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
11 2538/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 2537/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 2536/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 2535/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 2534/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 2533/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 2532/QĐ-UIBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
18 2531/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 2530/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 2529/QĐ-UBND 22/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội