Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2518/QĐ-BCĐ 21/05/2021 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới – Tái cơ cấu ngành nông nghiệp – Phát triển kinh tế tập thể huyện Tháp Mười giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
2 843/VPUBND-NV 21/05/2021 V/v xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII
3 842/VPUBND-VX 21/05/2021 V/v không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè năm học 2020 - 2021
4 841/VPUBND-VX 21/05/2021 V/v có ý kiến tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện
5 2516/UBND-VX 21/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCTNXH giai đoạn 2021 - 2025
6 2515/UBND-NN 21/05/2021 V/v góp ý kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng phát triển 2026 – 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh
7 2514/UBND-NN 21/05/2021 V/v góp ý đề cương Dự án xây dựng mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP – sản phẩm từ sen (lần 2)
8 2513/UBND-NN 21/05/2021 V/v đăng ký lại kế hoạch trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn huyện Tháp Mười giai đoạn 2021 – 2025
9 2512/UBND-XDCB 21/05/2021 V/v ý kiến dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng và của Chi cục Giám định xây dựng
10 2511/QĐ-UBND 20/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cổng chào đường HCM ranh Cao Lãnh
11 839/VPUBND-VX 20/05/2021 V/v góp ý dự thảo Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục
12 838/VPUBND-VX 20/05/2021 V/v phối hợp vận động học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề
13 836/VPUBND-VX 20/05/2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 35/2018/NĐ-CP
14 2510/QĐ-UBND 21/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cổng chào ĐT 846 Đốc Binh Kiều ranh Tiền Giang
15 2509/UBND-VX 21/05/2021 V/v góp ý Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch
16 2508/QĐ-UBND 21/05/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trụ chống va, hệ thống đèn tín hiệu cầu Đốc Binh Kiều bắt qua kênh Nguyễn Văn Tiếp A
17 2507/BC-UBND 21/05/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
18 2504/UBND-NN 21/05/2021 V/v thanh toán vốn đối ứng cho tiểu dự án cơ sở hạ tầng HTX DVNN Mỹ Đông 2
19 2503/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng mô hình điểm Hợp tác xã nông nghiệp vững mạnh năm 2021
20 5350/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2