Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2389/UBND-XDCB 14/05/2021 V/v gia hạn thời gian và phát sinh khối lượng công tình Đường nội bộ và cống thoát nước chợ Mỹ Hòa
2 821/VPUBND-NN 19/05/2021 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chỉ đạo điểm Dự án phát triển sản phẩm OCOP - Sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện
3 820/VPUBND-VX 19/05/2021 V/v triển khai quy trình bàn giao, tiếp nhận, quản lý người hoàn thành cách ly tập trung
4 823/VPUBND-TCKH 19/05/2021 V/v thực hiện hướng dẫn các hoạt động khoa học và công nghệ
5 2488/QĐ-UBND 19/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Hồng
6 2487/QĐ-UBND 19/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Huỳnh Minh Đẳng
7 2486/QĐ-UBND 19/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Niên
8 2485/QĐ-UBND 19/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Mịn
9 818/VPUBND-TH 19/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
10 817/VPUBND-TCKH 19/05/2021 V/v triển khai văn bản
11 816/VPUBND-VX 19/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2023
12 2484/UBND-VX 19/05/2021 V/v bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 2483/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc điều chuyển tài sản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
14 815/VPUBND-XDCB 19/05/2021 V/v chuẩn bị báo cáo tiếp Đoàn kiểm tra thuộc Sở Xây dựng tỉnh ngày 26/5/2021
15 814/VPUBND-XDCB 19/05/2021 V/v ý kiến dự thảo Quy định về diện tích đất thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 809/VPUBND-TH 19/05/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
17 808/VPUBND-TH 19/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”
18 807/VPUBND-VX 19/05/2021 V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 52-KT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
19 806/VPUBND-TCKH 19/05/2021 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 563/QĐ-UBND-HC ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
20 804/VPUBND-TCKH 18/05/2021 V/v nhập liệu dữ vào phần mềm Cụm tuyến dân cư