Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2343/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Đốc Binh Kiều
2 2344/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Mỹ Hoà
3 2473/UBND-TH 18/05/2021 V/v tăng cường công tác quản lý, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
4 2472/QĐ-UBND 18/05/2021 Thành lập Tổ tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
5 5369/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp bờ kè đường Nguyễn Thị Minh Khai (đầu cầu qua chợ cũ)
6 775/VPUBND-VX 17/05/2021 V/v hướng dẫn thực hiện nông thôn mới năm 2021 tiêu chí số 15
7 2394/UBND-VX 17/05/2021 V/v dự thảo nội dung và hình thức hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh năm 2021
8 2395/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (Hạng mục: Dãy 04 phòng học cấp IV, Điểm phụ kênh Năm)
9 2396/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Trường Tiểu học và THCS Thanh Mỹ (Hạng mục: Dãy 05 phòng học cấp IV, Điểm phụ Lợi Hòa)
10 776/VPUBND-TH 17/05/2021 V/v góp ý Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch
11 2401/BC-UBND 17/05/2021 BÁO CÁO Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021
12 2402/UBND-NC 17/05/2021 Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các cơ sở thu mua, sơ chế phế liệu trên địa bàn huyện
13 2403/UBND-TCKH 17/05/2021 V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra
14 776/VPUBND-NC 17/05/2021 Về việc góp ý đề cương phương án - dự toán dự án “Xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 2408/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Hữu Đức
16 2409/QĐ-UBND 17/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Mãnh
17 2410/QĐ-UBND 17/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Hoàng
18 2411/QĐ-UBND 17/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Hoàng
19 2412/QĐ-UBND 17/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Tú Trinh
20 2413/QĐ-UBND 17/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thanh Cường