Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2430/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 2429/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 2428/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 2427/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 2426/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 2425/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 2422/BC-UBND 17/05/2021 Báo cáo đánh giá thực trạng và dự kiến phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp
8 2421/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 2420/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 2419/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 2418/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
12 782/VPUBND-NV 17/05/2021 V/v báo cáo số lượng lãnh đạo, quản lý, tổ chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thời điểm 30/4/2015 và 30/4/2021
13 2391/KH-UBND 17/05/2021 Phát động đợt thi đua chuyên đề lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2021
14 775/VPUBND-VX 17/05/2021 V/v hướng dẫn thực hiện nông thôn mới năm 2021 tiêu chí số 15
15 773/VPUBND-VX 17/05/2021 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại
16 770/VPUBND-XDCB 17/05/2021 V/v ý kiến về báo cáo thực hiện kết luận 28-KL/TU và dự thảo Kết luận về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2020-2025
17 762/VPUBND-VX 13/05/2021 V/v hướng dẫn đăng ký, tự đánh giá kết nối hệ thống an toàn Covid đối với các cơ sở lưu trú
18 2186/UBND-VX 29/04/2021 V/v các cơ quan, đơn vị nằm ngoài danh sách quy định tiếp tục tổ chức thực hiện xây dựng “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021 - 2025
19 2390/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
20 768/VPUBND-XDCB 14/05/2021 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 (lần 2)