Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 205/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 206/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 204/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 203/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định hủy bỏ giấy khai sinh Nguyễn Văn Thừa (Đốc Binh Kiều)
5 202/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 201/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 200/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 199/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định thu hồi, hủy giấy khai sinh đối với ông Phạm Văn Tân (Thanh Mỹ)
9 198/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 197/UBND-NC 06/01/2023 Về việc mời dự họp giải quyết kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo đề nghị của Tổ Kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 116/QĐ-UBND-TL ngày 09/08/2022 của UBND Tỉnh
11 196/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 195/KH-UBND 06/01/2023 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
13 194/UBND-NV 06/01/2023 Về việc đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
14 193/UBND-VX 06/01/2023 V/v Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
15 192/UBND-VX 06/01/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 394/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về an toàn thực phẩm
16 191/BĐD 06/01/2023 V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với hoạt động tín dụng chính sách năm 2022
17 190/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 189/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 188/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 187/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội