Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 728/VPUBND-TH 11/05/2021 V/v báo cáo, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, 2021 và kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
2 711/VPUBND-TH 07/05/2021 V/v thực hiện kế hoạch về Chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
3 710/VPUBND-VX 10/05/2021 V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg
4 708/VPUBND-TH 07/05/2021 V/v tham mưu kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
5 2286/UBND-NV 07/05/2021 V/v xây dựng công trình tôn giáo Chùa Thanh Lập
6 2285/QĐ-UBND 07/05/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
7 2283/UBND-TH 07/05/2021 V/v đăng ký nhu cầu cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
8 2277/QĐ-UBND 07/05/2021 Về việc thanh lý tài sản của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thanh Mỹ
9 2276/UBND-NV 07/05/2021 V/v góp ý dự thảo văn bản
10 2306/QĐ-UBND 10/05/2021 Phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạnh Lợi, xã Mỹ Hòa và xã Mỹ An huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 722/VPUBND-NC 10/05/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
12 723/VPUBND-NC 10/05/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 724/VPUBND-NC 10/05/2021 Về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
14 727/VPUBND-TH 11/05/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
15 2306/QĐ-UBND 10/05/2021 Phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạnh Lợi, xã Mỹ Hòa và xã Mỹ An huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 2291/UBND-NN 07/05/2021 V/v cho ý kiến đối với việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sen Tháp Mười, hình”
17 2304/KH-BCĐ 10/05/2021 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các xã trên địa bàn huyện Tháp Mười
18 721/VPUBND-XDCB 10/05/2021 V/v cập nhật lại nhu cầu sử dụng cát sông cho xây dựng công trình giai đoạn 2021 - 2025
19 2290/UBND-TCKH 07/05/2021 V/v chuyển giao cơ sở nhà, đất của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tháp Mười
20 720/VPUBND-TH 10/05/2021 V/v báo cáo công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2021