Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6330/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND Tỉnh
2 6329/UBND-TCKH 20/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND Tỉnh
3 6301/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 6300/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
5 6320/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 6319/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
7 6318/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
8 6317/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
9 6280/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 6279/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 6278/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
12 6277/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 6276/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 6275/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 6274/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 6316/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 6315/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 6314/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 6313/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 6312/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội