Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2351/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021
2 2352/UBND-VX 12/05/2021 V/v báo cáo danh sách những người đi về từ vùng có dịch
3 2353/QĐ-UBND 12/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Nương
4 2354/QĐ-UBND 12/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hoàng Anh Thuật
5 2355/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại đô thị và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Trần Thanh Hoàng
6 2356/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Huỳnh thị Thuận
7 2357/KH-UBND 12/05/2021 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên huyện Tháp Mười năm 2021 và triển khai Luật Thanh niên
8 2358/UBND-XDCB 12/05/2021 V/v ý kiến thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thuỷ nội địa Hộ kinh doanh Tường Vy
9 2359/TTr-UBND 12/05/2021 Về việc lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ lô I thuộc quy hoạch chi tiết Khu hành chính dân cư Tháp Mười
10 750/VPUBND-VX 12/05/2021 V/v thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục
11 752/VPUBND-TH 12/05/2021 Về việc khảo sát, kiểm tra hiện trạng, đánh giá sơ bộ an toàn công trình tháp truyền thông trên địa bàn huyện
12 758/VPUBND-NC 13/05/2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lần 02)
13 753/VPUBND-NN 13/05/2021 V/v đề xuất nội dung xây dựng Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười phục vụ chế biến và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025
14 741/VPUBND-XDCB 11/05/2021 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021
15 2325/UBND-NN 11/05/2021 V/v góp dự thảo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
16 2322/UBND-NN 11/05/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống sạt lở bờ sông năm 2021
17 2321/KH-UBND 11/05/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Tháp Mười
18 740/VPUBND-TCKH 11/05/2021 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 531/QĐ-UBND-HC ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
19 739/VPUBND-NN 11/05/2021 V/v rà soát nhu cầu trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2021- 2025
20 738/VPUBND-TCKH 11/05/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 208/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh