Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [667/KH-UBND - 19/02/2024] KẾ HOẠCH Triển khai công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp năm 2024
2 [666/UBND-NV - 19/02/2024] V/v tiếp tục triển khai, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
3 [665/QĐ-UBND - 19/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi và hoạt động kiểm soát bệnh tật trên địa bàn huyện năm 2024
4 [664/BC-UBND - 16/02/2024] Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn huyện Tháp Mười
5 [662/UBND-TCKH - 16/02/2024] V/v góp ý đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mở rộng đối tượng được chế độ thù lao tại các Hội (lần 2)
6 [661/UBND-NN - 16/02/2024] Về việc rà soát, cung cấp thông tin đăng ký kinh phí vốn sự nghiệp Chương trình MQTG xây dựng NTM năm 2024
7 [660/UBND-VX - 16/02/2024] V/v tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
8 [659/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Văn Quốc Tuấn
9 [658/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Châu Văn Phương
10 [657/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Trung Trực
11 [656/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Bùi Văn Vàng
12 [655/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Tân Cương
13 [654/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Trương Tấn Lực
14 [653/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Bùi Văn Giàu
15 [652/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Văn Kiệp
16 [651/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Anh Thư
17 [650/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng hệ số phụ cấp thâm niên đối với ông Đặng Hoài Nam
18 [649/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Văn Sơn
19 [648/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phan Văn Hưng
20 [647/QĐ-UBND - 16/02/2024] Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Bùi Văn Tuấn