Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2500/VPUBND-TH 24/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động HTTT giải quyết TTHC
2 6206/UBND-XDCB 13/10/2022 V/v bổ sung khối lượng công trình Trường Mầm non Thạnh Lợi (điểm chợ)
3 6451/UBND-TCKH 24/10/2022 V/v tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá
4 6450/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc thành lập Hội đồng đấu giá đò, chợ trên địa bàn huyện
5 6449/UBND-NN 24/10/2022 Về việc triển khai thực hiện nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương bổ sung để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
6 6448/UBND-TCKH 24/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp quản lý điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 6447/UBND-VX 24/10/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 6446/UBND-TH 24/10/2022 V/v báo cáo tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2022
9 6324/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
10 6445/UBND-NC 24/10/2022 Về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022
11 6444/UBND-NV 24/10/2022 V/v đánh giá việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quy chế làm việc mẫu
12 6443/UBND-TCKH 24/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
13 6441/UBND-VX 24/10/2022 V/v rà soát nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho tháng 11 và tháng 12 năm 2022
14 6440/BC-UBND 24/10/2022 BÁO CÁO Đánh giá 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười
15 6431/QĐ-UBND 24/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm 2022
16 5288/QĐ-UBND 08/09/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Chỉnh trang, nâng cấp khuôn viên (sân) trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An
17 6429/UBND-XDCB 24/10/2022 V/v ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công
18 6428/UBND-VX 24/10/2022 V/v tham mưu Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
19 6427/UBND-TCKH 24/10/2022 V/v thu hồi tài sản Trường Tiểu học Trường Xuân 1
20 6426/UBND-VX 24/10/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025