Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6256/UBND-VX 17/10/2022 V/v tăng cường mở lớp và thanh toán kinh phí mở lớp bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022
2 6246/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Bà Lê Thị Kim Huệ, thị trấn Mỹ An - thửa 754
3 6245/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Lê Thị Kim Huệ, thị trấn Mỹ An
4 6243/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Nguyễn Thị Thạnh, xã Mỹ Hòa
5 6242/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Phan Thị Tuyết Nhung, xã Đốc Binh Kiều
6 6228/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 6227/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 6226/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 6225/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 6224/QD-UBND 14/10/2022 Quyết định vềviệc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 2423/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
12 2422/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
13 2421/VPUBND-VX 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 2420/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
15 2419/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
16 2418/VPUBND-TCKH 14/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND Tỉnh
17 2425/VPUBND-NN 14/10/2022 Về việc tham mưu nội dung góp ý “quy mô thành viên hợp tác xã” để thực hiện chỉ tiêu 13.1 thuộc tiêu chí 13 của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn Tỉnh
18 6230/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v khẩn trương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai thủ tục năm 2023
19 6231/BC-UBND 14/10/2022 Tổng kết, đánh giá thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn
20 6232/UBND-XDCB 14/10/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hồ sơ phục vụ công tác đấu giá các lô đất trong Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân để giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án