Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2175/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Trần Văn Liêm
2 2174/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Trần Văn Hải
3 2173/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Võ Văn Thủy
4 2172/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Lê Thị Thúy An
5 2171/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Lê Thành Huệ
6 2170/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Lê Văn Then
7 2169/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Huỳnh Đỗ Quốc Việt
8 2168/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
9 2167/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 2166/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 2165/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 2164/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 2163/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14 2162/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 2161/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
16 2160/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
17 2159/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
18 2079/KH-UBND 26/04/2021 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 2158/UBND-NC 29/04/2021 Về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn huyện Tháp Mười
20 2157/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật