Asset Publisher

null XÃ PHÚ THÀNH A

XÃ PHÚ THÀNH A

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THÀNH A

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THÀNH A - HUYỆN TAM NÔNG

01

Nguyễn Văn Nhơn

Chủ tịch

 1969

 

0823362089

 

Nguyenvannhon66@gmail.com
02 Dương Văn Thắng Phó Chủ tịch 1982

 

0898010328   Dvt19822009@gmail.com
03 Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch     0257960346   Nthung.hndx@gmail.com