Asset Publisher

null XÃ PHÚ THÀNH B

XÃ PHÚ THÀNH B

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THÀNH B

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THÀNH B - HUYỆN TAM NÔNG

01

Phạm Vũ Linh

Chủ tịch

 1984

 

0939248208

 

Pvlinh.xptb@gmail.com
02 Dương Hoàng Minh Phó Chủ tịch 1972

 

 

 

0917 123 090   minhvpptb@gmail.com