Asset Publisher

null Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp năm 2023

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 641/KH-STP ngày 19 tháng 4 năm 2023 thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp.

(Công chức Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn công dân thực hiện TTHC)

Theo đó, trong tổ số 230 TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (Quyết định số 1014/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh), Sở Tư pháp sẽ rà soát, đề xuất đơn giản hóa 55/230 TTHC (đạt tỷ lệ 24%). Cụ thể:

- Rà soát, đề xuất đơn giản hóa 28/138 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Tập trung vào các thủ tục như: cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên, thành lập Văn phòng Công chứng, đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (đăng ký thành lập doanh nghiệp mới), thành lập Văn phòng Thừa phát lại…

- Rà soát, đề xuất đơn giản hóa 12/41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Tập trung vào các thủ tục như: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài, đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận…

- Rà soát, đề xuất đơn giản hóa 15/51 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Tập trung vào các thủ tục như: đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ con, đăng ký khai tử, đăng ký thay đổi, cải cách, bổ sung hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký nuôi con nuôi trong nước, cấp bản sao Trích lục hộ tịch…

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực Tư pháp năm 2023, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Thanh Bình và UBND huyện Tam Nông tổ chức tổng hợp các phương án đề xuất đơn giản hoá TTHC lĩnh vực Tư pháp.

M.Tiên

Related Assets