Danh mục chính Menu

Thông tin liên hệ sở GTVT

THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Văn Cống

Giám đốc

0673852542

nvcong.sgtvt@dongthap.gov.vn

2

Phạm Thanh Tuấn

Phó Giám đốc

0673871780

pttuan.sgtvt@dongthap.gov.vn

3

Phạm Văn Tổng

Phó Giám đốc

0673852310

pvtong.sgtvt@dongthap.gov.vn

4

Trần Ngô Minh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

5

Phạm Chí Thiện

Chánh Văn phòng

0673876448

pcthien.sgtvt@dongthap.gov.vn

6

Nguyễn Văn Phiếu

P. Chánh Văn phòng

0673851148

nvphieu.sgtvt@dongthap.gov.vn

7

Huỳnh Minh Dũng

P. Chánh Văn phòng

 

hmdung.sgtvt@dongthap.gov.vn