Danh mục chính Menu

Nhiệm vụ và quyền hạn sở GTVT

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Văn phòng Sở:

+ Căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành Trung ương và điều kiện thực tế của Sở để xây dựng đề án thành lập, tách, nhập các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để Giám đốc Sở ký văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh quyết định theo phân cấp quản lý;

Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở hoặc của đơn vị trực thuộc để Giám đốc Sở ký văn bản đề nghị gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

Xây dựng và trình Giám đốc Sở quyết định cụ thể về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý;

Xây dựng và trình Giám đốc Sở ký ban hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; soạn thảo văn bản để Giám đốc Sở quyết định phân cấp quản lý về công tác tổ chức, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, công chức, viên chức đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc lập kế hoạch biên chế hàng năm. Báo cáo việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao, trình Giám đốc Sở quyết định phân bổ cụ thể đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

+ Lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

+ Lập hồ sơ, thủ tục để Giám đốc Sở đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển; nâng bậc lương, chuyển xếp lương, chuyển ngạch lương, kỷ luật, cho nghỉ, cho hưu đối với diện cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

+  Kiểm tra hồ sơ, thủ tục theo đề nghị của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng bậc lương, chuyển xếp lương, chuyển ngạch lương, kỷ luật, cho nghĩ, cho hưu đối với diện cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở;

+ Tham mưu Giám đốc Sở về công tác nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý theo quy trình, quy định của Đảng, nhà nước và phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

+ Thực hiện việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

+  Triển khai và tổ chức thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh;

Lập hồ sơ, thủ tục để Giám đốc Sở ký văn bản đề nghị Sở Nội vụ (hoặc chuyên ngành) thoả thuận hoặc trình UBND tỉnh quyết định việc chuyển ngạch, cử dự thi nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch v.v. đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

+ Xây dựng, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Sở; làm nhiệm vụ thường trực tổ theo dõi duy trì hệ thống QLCL ISO; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức;

+ Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện về công tác nội vụ của Sở theo quy định;

+ Thực hiện công tác, thanh tra, kiểm tra công chức, công vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác làm việc trong ngành theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

+  Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức công tác, làm việc trong ngành theo phân cấp của UBND tỉnh;

+  Về công tác thi đua, khen thưởng: làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở để xây dựng, phát động và tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trong ngành; thực hiện việc tổ chức và trao tặng các hình thức khen thưởng; xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

+  Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở chấp hành các chế độ, quy định pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ. Thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt “Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh”, “Danh mục tài liệu hết giá trị” của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

+ Tổ chức quản lý và hướng dẫn việc thực hiện công tác hành chính:

Tiếp nhận và xử lý các loại công văn đi, đến;

Đánh máy, sao y bản chính, sao lục, photocopy văn bản, tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và các phòng, ban trực thuộc Sở;

Quản lý mạng điện thoại; mạng LAN; đường truyền tốc độ cao canopy; máy fax bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống;

Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của Sở;

Quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan;

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác BHLĐ trong ngành;

Hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh quốc phòng, tự vệ cơ quan v.v..

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác nội vụ, hành chính quản trị theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Về kế hoạch:

Phòng có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển chuyên ngành khi có yêu cầu;

Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tổng hợp hàng năm về đầu tư xây dựng mới phù hợp với kế hoạch phát triển của tỉnh và của Bộ Giao thông vận tải; tham gia xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chửa, bảo trì các công trình giao thông hàng năm; kế hoạch vận tải; kế hoạch đào tạo và kế hoạch khác có liên quan đến các đơn vị trực thuộc Sở;

Tham mưu cho Giám đốc Sở lập và quản lý các dự án đầu tư kể cả các dự án có nguồn vốn nước ngoài và các nguồn khác; xây dựng các phương án huy động vốn để xây dựng giao thông trên địa bàn đúng pháp luật và các quy định của nhà nước;

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, theo dõi tiến độ; kiểm tra các hồ sơ, thủ tục trước khi nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định;

Theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch và kế hoạch đã được duyệt, tổng hợp và đề xuất các phương án để điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của ngành và của tỉnh;

Chủ trì công tác thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch định kỳ (tháng, quý, sơ kết, tổng kết) và đột xuất của ngành, của phòng theo nhiệm vụ được phân công, phụ trách;

Xây dựng và tham gia phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở  xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong toàn ngành; xây dựng, tổng hợp và đề xuất kế hoạch hàng năm về việc thực hiện công tác khoa học, công nghệ trong xây dựng công trình giao thông và lĩnh vực vận tải;

Tham gia Hội đồng nghiệm thu bàn giao công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

       + Về tài chính:

Xây dựng trình Giám đốc Sở các cơ chế quản lý tài chính các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác khoán chi hành chính, đổi mới cơ chế tự quản, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán;

Tổ chức thực hiện công tác cấp phát kinh phí ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

Xây dựng trình Giám đốc Sở các giải pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành Giao thông vận tải;

Quản lý và quyết toán tài chính nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông; thực hiện công tác kiểm tra quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gửi báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và cung cấp, giải trình các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị;

Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

Trình Giám đốc Sở quyết định mua sắm, điều chuyển, nhượng bán, thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo thẩm quyền được phân cấp của UBND tỉnh (trừ việc đầu tư mua sắm tài sản sử dụng nguồn kinh phí đầu tư XDCB);

Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản nhà nước giao cho Sở Giao thông vận tải để phục vụ cho công tác quản lý và báo cáo các cơ quan nhà nước theo quy định;

Tham gia ý kiến để trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán hoặc người phụ trách công tác tài chính - kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sở;

Thực hiện thu, nộp và trích để lại các khoản phí, lệ phí do nhà nước giao nhiệm vụ;

Thực hiện chi trả tiền lương, thu nhập và các khoản chi trả khác;

 Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực tài chính do Giám đốc Sở giao.

Phòng An toàn giao thông – Môi trường:

Về an toàn giao thông:

Phối hợp với các cơ quan và tổ chức có liên quan thực hiện các đề án tổng thể về bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý;

Theo dõi tổng hợp tình hình về trật tự ATGT trong phạm vi ngành, báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh và Giám đốc Sở GTVT theo quy định;

Phối hợp cùng Thanh tra Sở GTVT thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện công tác thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt về an toàn giao thông đường bộ đối với các công trình xây dựng mới; nâng cấp, cải tạo.

 + Về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải:

Thực hiện công tác thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành có liên quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động giao thông vận tải;

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

Kiểm tra, theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình giao thông;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Phòng Thẩm định – Kỹ thuật:

+ Về công tác thẩm định:

Tham gia thẩm định thiết kế cơ sở các dự án XDCB; các dự án SCTX mang tính chất XDCB; các dự án khắc phục lũ lụt do Sở GTVT làm chủ đầu tư và các chủ đầu tư khác theo luật định;

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán các dự án đầu tư xây dựng do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Về công tác kỹ thuật, chất lượng công trình:

Tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải;

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý chất lượng kỹ thuật công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

Tham mưu góp ý về quy mô kỹ thuật các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của các chủ đầu tư là các sở, ngành và địa phương khi trình xin chủ trương kế hoạch đầu tư hàng năm;

Tham gia góp ý về quy mô kỹ thuật trong công tác quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông trên địạ bàn tỉnh;

Tham gia xử lý kỹ thuật các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

Tham gia xử lý kỹ thuật và thực hiện quản lý kỹ thuật chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Tham gia đề xuất về giải pháp kỹ thuật của các dự án giao thông do Bộ Giao thông vận tải đầu tư trên địa bàn tỉnh (nếu có yêu cầu).

Báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực do phòng quản lý theo quy định của Pháp luật và yêu cầu của Giám đốc Sở;

Thay mặt Sở (chủ đầu tư) đi nghiệm thu giai đoạn các công trình XDCB; các dự án mang tính chất XDCB (nếu được phân công của lãnh đạo Sở).

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Phòng Quản lý vận tải:

Giúp Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ và các văn bản quy phạm pháp luật về vận tải, dịch vụ hổ trợ vận tải, phương tiện, người lái và hợp tác xã giao thông vận tải; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực vận tải và hợp tác xã giao thông vận tải;

Chủ trì xây dựng để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản về vận tải, dịch vụ hổ trợ vận tải, phương tiện người lái;

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và hợp tác xã giao thông vận tải;

Tổ chức thực hiện công tác quản lý vận tải và các dịch vụ hỗ trợ vận tải được phân cấp theo quy định;

Tham gia xây dựng quy hoạch mạng lưới các tuyến vận tải và triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng;

+ Tổ chức thực hiện quản lý, đăng ký hành chánh phương tiện thuỷ nội địa; quản lý, cấp đăng ký biển số của xe máy chuyên dùng;

Tổ chức thực hiện thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo;

Tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông thuỷ, bộ;

Thực hiện quản lý hoạt động công nghiệp trong ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh;

Quản lý đào tạo, tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; bằng thuyền,   máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa được phân cấp theo quy định;

Tổ chức quản lý, cấp, đổi, di chuyển giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; cấp, đổi bằng thuyền, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa được phân cấp theo quy định;

Tham mưu cho Giám đốc Sở:

Chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động; chỉ đạo về nghiệp vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm sát hạch theo quy định;

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ sát hạch viên thuộc Ban quản lý sát hạch cấp Sở;

Quản lý và tổ chức kiểm tra cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và người lái phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh;

Cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4;

Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe được phân cấp theo quy định;

Cấp giấy phép xe tập lái;

Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa được phép đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng cấp bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế trở xuống;

Quản lý các loại phương tiện, người lái được phân cấp theo quy định;

Quyết định công bố hoặc ngừng đưa bến xe ôtô vào khai thác trên địa bàn được phân cấp theo quy định;

Tổ chức thực thi chức năng quản lý nhà nước (về nghiệp vụ quản lý, điều hành) tại bến xe ôtô và trạm dừng nghỉ;

Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.

       + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

       Phòng Quản lý giao thông:

Hướng dẫn đơn vị chức năng quản lý đường bộ, đường thuỷ nội địa xây dựng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

+Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở:

Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý trên phạm vi tỉnh Đồng Tháp;

Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở luồng đường thuỷ nội địa do tỉnh quản lý, luồng chuyên dùng nối với luồng đường thuỷ nội địa của tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh, đúng theo quy định của pháp luật;

Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thuỷ nội địa của tỉnh quản lý và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thuỷ nội địa của tỉnh theo quy định;

Cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do tỉnh quản lý; cấp phép lưu hành xe quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng xe bánh xích lưu thông trên đường bộ theo quy định.

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý và thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thuỷ nội địa trong phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe, bãi đổ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn đúng theo quy hoạch được phê duyệt;

Tổng hợp theo dõi tình hình, số liệu về hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi tỉnh Đồng Tháp;

Là đầu mối của Sở để phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác;

Tham gia trong việc phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng công trình giao thông;

Tham gia Hội đồng nghiệm thu hoàn thành công trình; kiểm tra xóa bảo hành và nhận bàn giao công trình để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng đúng theo quy định về phân cấp quản lý;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý cảng, bến thuỷ nội địa:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc tổ chức quản lý, thực hiện công bố cảng thuỷ nội địa, cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, cấp phép bến thuỷ nội địa, đóng và đình chỉ có thời hạn hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa đúng theo quy định của pháp luật;

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc vận dụng theo tình hình cụ thể của tỉnh để Sở ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý tại cảng, bến trên địa phận của tỉnh quản lý.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Thanh tra Sở GTVT:

Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó;

Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giao thông vận tải, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao;

Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động liên quan đến giao thông vận tải tại Việt Nam như:

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện, thiết bị giao thông thuỷ, bộ và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông vận tải; điều kiện tiêu chuẩn, các chứng chỉ, giấy tờ chuyên môn của người điều khiển, tham gia vận hành phương tiện, thiết bị giao thông vận tải thuỷ, bộ;

Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thuỷ, bộ;

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải thuỷ, bộ;

Thanh tra, kiểm tra việc đào tạo, sát hạch, cấp đổi, thu hồi giấy phép điều khiển phương tiện giao thông vận tải thuỷ, bộ;

Phát hiện, lập biên bản và có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm, đồng thời quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý vi phạm hành chính;

Giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn nội dung, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra viên, thanh tra giao thông;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo qui định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.