Xuất bản thông tin

null Thông báo điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 (môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành)

Trang chủ Thông báo

Thông báo điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 (môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành)

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)