Tra-Cuu-Gia-Dat

Tra cứu giá đất

STT Tên đường Đơn vị hành chính Vị trí Giá loại 1 Giá loại 2 Giá loại 3 Giá loại 4
1 Chợ Sáu Quốc (Hoà An) Thành phố Cao Lãnh 1 11111 1111 111111 11111