Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế

(TG)-Theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, công tác bảo hiểm y tế đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện khá tốt. Qua đó, nhận thức của người dân về tham gia bảo hiểm y tế được nâng lên; các văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện, giảm bớt những nội dung chồng chéo, bất hợp lý, đã giải quyết kịp thời quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, đến hết tháng 7 năm 2017, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh chiếm 70% so với dân số, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế chưa đáp ứng yêu cầu; các thủ tục, quy trình thanh toán bảo hiểm y tế còn nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa đồng bộ; một số đối tượng còn trông chờ vào sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chương trình hành động số 171-CTr/TU ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020"; Công văn số 893-CV/TU ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh. Phải đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, nâng cao nhận thức của Nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Thứ hai, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan truyền thông cấp Tỉnh tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia bảo hiểm y tế, về việc tăng giá dịch vụ y tế đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế.

Thứ ba, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Tỉnh, uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu biện pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1053/QĐ-UBND.HC ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả; quản lý và thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế; tăng cường thanh tra kiểm soát không để xảy ra tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để trục lợi.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm Xã hội Tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, để vận động phát triển thêm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia hưởng các chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Thứ tư, Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh lãnh đạo công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo hiểm y tế, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Có thể nhận thấy rằng, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta, có ý nghĩa nhân đạo và tính cộng đồng sâu sắc, góp phần chăm lo sức khoẻ cho Nhân dân, đảm bảo an sinh, tiến bộ và công bằng trong xã hội.

Minh Phú
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp