Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung uỷ ban nhân dân tỉnh

GIỚI THIỆU CHUNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp: số 12, đường 30/4, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851431

Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Website: http://dongthap.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Châu Hồng Phúc, ông Đoàn Tấn Bửu. Thông tin liên hệ: 0277.3851431.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1, các điểm d, đ và e khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi; thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác; thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Thực hiện các biện pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn tỉnh; tổ chức giáo dục quốc phòng, an ninh và công tác quân sự địa phương; xây dựng và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy động lực lượng bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

6. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp, ủy quyền.

8. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIỮA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương:

a) Phụ trách chung;

b) Phụ trách các lĩnh vực: quốc phòng - an ninh; tư pháp; đối ngoại; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; công chức - công vụ; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tổng hợp; thi hành án dân sự; thông tin và truyền thông.

c) Theo dõi và chỉ đạo các ngành: Công an; Quân sự; Biên phòng; Thanh tra; Tư pháp; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ; Cục Thống kê, Trung tâm Phát triển Du lịch.

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Phát triển kinh tế Tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Xét chuyển ngạch thanh tra viên; Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Giáo dục quốc phòng - an ninh; Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân và Phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới quốc gia và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

đ) Tiếp công dân định kỳ và đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức.

e) Giữ mối quan hệ giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Tỉnh uỷ, các Ban Đảng tỉnh theo quy chế làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

g) Chỉ đạo công tác Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng, phụ trách kinh tế ngành:

a) Giải quyết công việc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và của các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khác khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khác đi công tác, vắng mặt.

b) Phụ trách các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; kinh tế hợp tác; tiểu thủ công nghiệp; tài nguyên và môi trường; nhà ở; phát triển đô thị; khoa học và công nghệ; đầu tư xây dựng cơ bản các lĩnh vực (kể cả các d án ODA và PPP); đa dạng sinh học; hạ tầng giao thông; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; hợp tác quốc tế trong lĩnh vc ngành phụ trách.

c) Theo dõi và chỉ đạo các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Dự án đầu tư tỉnh; Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh; Vườn Quốc gia Tràm Chim.

d) Giữ mối quan hệ giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

đ) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai của công dân và tổ chức.

e) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi tỉnh; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạnTrưởng ban Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và Bảo vệ, phòng chống cháy rừng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh; Trưởng ban Ban điều hành đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, phụ trách văn hoá - xã hội:

a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; dân số và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; văn thư – lưu trữ; thanh niên; dân vận chính quyền; giáo dục pháp luật; hộ tịch, kết hôn với người nước ngoài; lao động - việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới; văn hóa, du lịch và thể dục - thể thao.

b) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan đến chế độ, chính sách người có công.

c) Theo dõi và chỉ đạo các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Trường Cao đẳng nghề; Trường Cao đẳng Y tế.

d) Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có công với cách mạng; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chương trình việc làm và giảm nghèo; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em; AIDS; tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý quỹ đền ơn, đáp nghĩa tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Trưởng ban Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh  Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

đ) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, các tổ chức xã hội cấp tỉnh.

Ngoài lĩnh vực phân công nêu trên, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Văn Dương

Chủ tịch

0913 967 288

vanduong.ubdt@gmail.com

2

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch

0913 967 919

thanhhunghcl@gmail.com

 

4

Đoàn Tấn Bửu

Phó Chủ tịch

0905 257 787

doantanbuu@yahoo.com