VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1393/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v khai báo mã định danh và tham gia phần mềm quản lý văn bản và điều hành của BTV Tỉnh đoàn
2 893/UBND-KT 29/08/2022 V/v kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023
3 897/UBND-KT 29/08/2022 V/v kinh phí đào tạo, tập huấn về thị trường nông sản cho Hợp tác xã, Hội quán năm 2022
4 933/VPUBND-ĐTXD 29/08/2022 V/v lập quy hoạch chung xây dựng KCN sông Hậu 2, huyện Lấp Vò
5 1402/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v phê duyệt bổ sung danh mục Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non
6 1397/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v phúc đáp Tờ trình số 95/TTr-SYT của Sở Y tế
7 1382/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
8 931/VPUBND-ĐTXD 29/08/2022 V/v quản lý, vận hành nhà ở sinh viên tập trung tại Phường 6, thành phố Cao Lãnh
9 1390/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v tham mưu hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
10 1399/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v tham mưu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm TĐKT 6 tháng cuối năm 2022
11 892/UBND-KT 29/08/2022 V/v thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án Sản xuất giống cá tra tại huyện Lấp Vò của Công ty TNHH Thuỷ sản Mừng Liên
12 1169/VPUBND-TCD-NC 29/08/2022 V/v thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định ban hành quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 1385/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v thực hiện Công văn số 4500/BYT-MT của Bộ Y tế
14 1387/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v thực hiện Công văn số 4549/BYT-CNTT của Bộ Y tế
15 1400/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v thực hiện Công văn số 4619/BYT-DP của Bộ Y tế
16 937/VPUBND-ĐTXD 29/08/2022 V/v thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/08/2022 của Chính phủ
17 1386/VPUBND-THVX 29/08/2022 V/v thực hiện Thông báo số 1085/TB-BYT của Bộ Y tế
18 932/VPUBND-ĐTXD 29/08/2022 V/v thực hiện Thông báo số 715/TB-KTNN ngày 12/08/2022 của Kiểm toán Nhà nước
19 398/VPUBND-ĐTXD 29/08/2022 V/v tiếp thu ý kiến góp ý của UBND tỉnh Cà Mau
20 2646/VPUBND-KT 29/08/2022 V/v triển khai công tác bảo vệ môi trường nông thôn theo Luật Bảo vệ môi trường