Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2438/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v đầu tư Cơ sở đào tạo lái xe Lý Hoài tại huyện Lai Vung
2 866/UBND-KT 19/10/2020 V/v đề nghị phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết thuộc Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ
3 887/UBND-KT 19/10/2020 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thông báo và thu hồi đất
4 1672/VPUBND-TCD-NC 17/10/2020 V/v tham dự Hội nghị
5 222/TB-VPUBND 16/10/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ IMAX về việc đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Đồng Tháp
6 1617/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến thuỷ sản Trường Giang
7 1618/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Xí nghiệp tinh luyện dầu cá
8 1616/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư
9 1604/QÐ-UBND.HC 16/10/2020 Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị bàn, ghế, tủ của gói thầu Số 6, thuộc dự án Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, giai đoạn 2
10 1619/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
11 1587/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
12 1586/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
13 1601/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt quyết toán thu, chi phí quản lý dự án năm 2019 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh
14 1620/QĐ-UBND.HC 16/10/2020 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trồng tre
15 1600/QĐ-UBND.HC 16/10/2020 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu DT-CW-02: Cống, trạm bơm điện và hệ thống điện phục vụ trạm bơm
16 1615/QĐ-UBND.HC 16/10/2020 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ
17 1613/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
18 1606/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
19 1605/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
20 1609/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn