Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 21/VPUBND-KSTTHC 15/03/2021 V/v thông báo lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
2 425/VPUBND-KT 15/03/2021 V/v thông tin các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2021
3 308/VPUBND-THVX 15/03/2021 V/v thực hiện Công văn số 1544/BYT-TCDS của Bộ Y tế
4 223/VPUBND-ĐTXD 15/03/2021 V/v thực hiện việc công bố thông tin Quý I năm 2021 về Nhà ở và thị trường bất động sản
5 146/UBND-KT 15/03/2021 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị
6 433/VPUBND-KT 15/03/2021 V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030
7 427/VPUBND-KT 15/03/2021 V/v triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8 187/UBND-TCD-NC 15/03/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ
9 432/VPUBND-KT 15/03/2021 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo chết
10 303/VPUBND-THVX 15/03/2021 V/v tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc VN năm 2021
11 56/UBND-ĐTXD 15/03/2021 V/v ý kiến về Dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045
12 300/VPUBND-THVX 15/03/2021 V/v điều chỉnh Kế hoạch số 32/KH-SYT của Sở Y tế
13 436/VPUBND-KT 15/03/2021 V/v đăng ký đầu tư dự án đốt rác phát điện
14 57/UBND-ĐTXD 15/03/2021 V/v đẩy mạnh thực hiện các hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 307/VPUBND-THVX 15/03/2021 Về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án NNQG và dự thảo Kế hoạch triển khai tại tỉnh Đồng Tháp
16 309/VPUBND-THVX 15/03/2021 Về đề xuất tài trợ chi phí nghiên cứu phát triển, ứng dụng CNTT và lập chiến lược chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn
17 184/GĐN - UBND 12/03/2021 Giấy đề nghị công nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
18 74/KH-UBND 12/03/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
19 293/QĐ-UBND-HC 12/03/2021 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất phân bón Mai Vàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông nghiệp Mai Vàng
20 28/QĐ-UBND-TL 12/03/2021 Quyết định V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 02