Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/UBND-KSTTHC 14/01/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh
2 88/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v gửi các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức
3 151/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
4 153/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 lĩnh vực tài nguyên và môi trường
5 74/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v hỗ trợ thực hiện Gala Ngày Trở Về 2022
6 152/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v khẩn trương tham mưu thực hiện cắm mốc hàng lang bảo vệ nguồn nước
7 156/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các lực lượng chốt, trạm tuần tra biên giới năm 2022
8 39/VPUBND-ĐTXD 14/01/2022 V/v kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất của khu Trung tâm thương mại thị trấn Lấp Vò của Tập đoàn Sao Mai
9 139/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v kết quả phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 và phương hướng 2022
10 73/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
11 153/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh
12 154/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh
13 23/UBND-ĐTXD 14/01/2022 V/v phương án điều chỉnh thiết kế trưng bày Chuyên đề 6, thuộc công trình Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh và phòng tiếp khách lãnh đạo trong khuôn viên Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
14 41/VPUBND-ĐTXD 14/01/2022 V/v phản ánh thông tin của Tạp chí Ngày mới Online
15 83/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v phối hợp thực hiện Chương trình “Cảm hứng bất tận”
16 78/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v tham gia Chương trình Quốc gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhân viên, cán bộ, công chức, viên chức Online
17 143/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
18 84/VPUBND-THVX 14/01/2022 V/v tham mưu Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
19 149/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v tham mưu nội dung và chương trình ký kết với Tập đoàn Novaland
20 148/VPUBND-KT 14/01/2022 V/v tham mưu tham luận về “Công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19”