Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1671/VPUBND-TCD-NC 16/10/2020 V/v tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 2402/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v xin ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thu lợi nhuận còn lại; lợi nhuận và cổ tức được chia
3 1665/VPUBND-TCD-NC 16/10/2020 V/v xử lý vi phạm hành chính
4 2409/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định giá
5 830/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v điều chỉnh thiết kế móng cọc mố M1, M2 cầu Tân Việt Hòa thuộc dự án mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, đoạn cầu cái Tôm đến cống Tân Việt Hòa
6 2419/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
7 1667/VPUBND-TCD-NC 16/10/2020 V/v đôn đốc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm (lần 4)
8 2416/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v đôn đốc thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước
9 2398/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v đăng ký bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích đất lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 2395/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nông sản sấy khô và sấy dẻo tại huyện Cao Lãnh
11 462/UBND-THVX 16/10/2020 V/v đặt trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Việt
12 1622/QĐ-UBND.HC 16/10/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.842
13 1602/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Điều chỉnh một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo
14 1603/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Điều chỉnh một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo
15 277/BC-UBND 15/10/2020 Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX
16 507/GĐN - UBND 15/10/2020 Giấy đề nghị công nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
17 85/BC-VPUBND 15/10/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 05/10/2020 - 11/10/2020)
18 1592/QĐ-UBND-HC 15/10/2020 Quyết định bán đấu giá cơ sở nhà, đất do Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Ngự quản lý
19 1594/QĐ-UBND-HC 15/10/2020 Quyết định bán đấu giá cơ sở nhà, đất do Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Ngự quản lý
20 1593/QĐ-UBND-HC 15/10/2020 Quyết định bán đấu giá cơ sở nhà, đất do Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Ngự quản lý