VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1372/VPUBND-THVX 25/08/2022 V/v thực hiện Công văn số 4348/BYT-TCDS của Bộ Y tế
2 1368/VPUBND-THVX 25/08/2022 V/v thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
3 925/VPUBND-ĐTXD 25/08/2022 V/v tiếp thu ý kiến góp ý của UBND tỉnh Bạc Liêu
4 926/VPUBND-ĐTXD 25/08/2022 V/v tiếp thu ý kiến góp ý của UBND tỉnh Sóc Trăng
5 2617/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v triển khai Thông tư số 52/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
6 1373/VPUBND-THVX 25/08/2022 V/v triển khai thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
7 877/UBND-KT 25/08/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
8 444/UBND-THVX 25/08/2022 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH Soletech
9 924/VPUBND-ĐTXD 25/08/2022 V/v tăng cường công tác vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ 02/9 năm 2022
10 870/UBND-KT 25/08/2022 V/v áp dụng các biện pháp quản lý, cấp phép khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 872/UBND-KT 25/08/2022 V/v đăng ký triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
12 2611/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh trong thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025
13 2612/VPUBND-KT 25/08/2022 V/v đề xuất tham gia chương trình kêu gọi đầu tư từ Nhật Bản
14 1377/VPUBND-THVX 25/08/2022 V/v định hướng công tác QLNN đối với Bảo tàng ngoài công lập
15 1371/VPUBND-THVX 25/08/2022 Về Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
16 1369/VPUBND-THVX 25/08/2022 Về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
17 1370/VPUBND-THVX 25/08/2022 Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục
18 1376/VPUBND-THVX 25/08/2022 Về việc tham gia chương trình Quốc gia Chuyển đổi số cho các trường học Việt Nam để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
19 200/BC-UBND 24/08/2022 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 211/BC-UBND 24/08/2022 Hiệu quả đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn nâng cao 2021 - 2025