Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 586/VPUBND-THVX 06/05/2021 V/v hướng dẫn thực hiện hợp đồng cho thuê tài sản công
2 820/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vay của dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Hoà Hồng Ngự
3 823/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid - 19
4 811/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v khen thưởng công trình phúc lợi theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
5 392/VPUBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v Kế hoạch phát triển vận tải giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 818/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025
7 125/UBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v lắp đặt biển báo, thả phao phân luồng và camera giám sát bảo vệ công trình kè sông Tiền
8 290/UBND-KT 06/05/2021 V/v mua sắm máy vật lý trị liệu – phục hồi chức năng của Bệnh viện Phục hồi chức năng
9 289/UBND-KT 06/05/2021 V/v mua sắm trang thiết bị phụ trợ để phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2
10 585/VPUBND-THVX 06/05/2021 V/v phối hợp tổ chức Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ 2021”
11 48/UBND-HCQT 06/05/2021 V/v Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tiếp và làm việc với Tổ chức CNCF
12 826/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v rà soát nội dung đề xuất xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 23/2016/QĐ- UBND ngày 08/4/2016 của UBND Tỉnh
13 587/VPUBND-THVX 06/05/2021 V/v rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh
14 396/VPUBND-ĐTXD 06/05/2021 V/v tham mưu vị trí xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp
15 806/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v thẩm định nội dung dự thảo Quy chế và Điều lệ
16 813/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
17 817/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v thực hiện Công văn số 208/UBND-KT ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh
18 588/VPUBND-THVX 06/05/2021 V/v thực hiện Công điện số 600/CĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
19 262/UBND-TCD-NC 06/05/2021 V/v thực hiện hiệu quả hệ thống "Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo" của Thanh tra Chính phủ
20 816/VPUBND-KT 06/05/2021 V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường