Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1689/VPUBND-TCD-NC 23/10/2020 V/v xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021
2 2483/VPUBND-KT 23/10/2020 V/v đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất đang giao cho công ty quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý
3 1634/GP-UBND 22/10/2020 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
4 1635/GP-UBND 22/10/2020 Giấy phép thăm dò nước dưới đất
5 1643/QĐ-UBND.HC 22/10/2020 Phê duyệt giá gói thầu xây dựng dự án Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ
6 1639/QĐ-UBND-HC 22/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tỉnh
7 1638/QĐ-UBND-HC 22/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu – phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh
8 1637/QĐ-UBND-HC 22/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
9 1642/QĐ-UBND-HC 22/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chi cục Phát triển nông thôn
10 1640/QĐ-UBND-HC 22/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Khoa học và Công nghệ
11 1641/QĐ-UBND-HC 22/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
12 1633/QĐ-UBND-HC 22/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020
13 1636/QĐ-UBND-HC 22/10/2020 Phê duyệt Đề án Bảo tồn vườn quýt Hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020-2024
14 225/TB-VPUBND 22/10/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại cuộc họp về dự án Chống biến đổi khí hậu hồ trữ nước ngọt Gáo Giồng, tỉnh Đồng Tháp
15 284/BC-UBND 22/10/2020 Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính qúy III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 2482/VPUBND-KT 22/10/2020 V/v báo cáo vướng mắc liên quan đến các dự án thương mại có sử dụng đất của các nhà đầu tư tư nhân
17 332/UBND-ĐTXD 22/10/2020 V/v bù giá vật liệu xây dựng và điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu Số 12, thuộc dự án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2016 – 2020 (Khu Ramsar)
18 895/UBND-KT 22/10/2020 V/v bố trí kinh phí lập quy hoạch phân khu đô thị cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự theo tiêu chí đô thị loại V
19 896/UBND-KT 22/10/2020 V/v bổ sung kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (lần 02)
20 2475/VPUBND-KT 22/10/2020 V/v góp ý dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050