Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 981/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xử lý sự cố ô nhiễm môi trường nước thải tại Khu xử lý rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh
2 979/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định thu hồi và giao cơ sở nhà, đất cho Sở Tài chính tổ chức bán đấu giá
3 977/QĐ-UBND.HC 21/07/2021 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 3)
4 194/QĐ-UBND-NĐ 21/07/2021 Quyết định về việc thu hồi một phần diện tích đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất (trước đây là Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp), giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh để giao đất theo thẩm quyền
5 119/QĐ-UBND-TL 21/07/2021 Quyết định về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Thành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
6 121/QĐ-BCĐ 21/07/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ theo dõi, quản lý, điều phối vắc xin phòng COVID-19
7 223/KH-UBND 21/07/2021 Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 và định hƣớng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 58/TTr-UBND 21/07/2021 V/v ban hành Nghị quyết quy định về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 57/TTr-UBND 21/07/2021 V/v ban hành Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
10 1548/VPUBND-KT 21/07/2021 V/v ban hành quy định về quản lý và khai thác quỹ đất do Nhà nước quản lý
11 292/UBND-ĐTXD 21/07/2021 V/v báo cáo các vướng mắc trong công tác kiểm soát, quản lý đối với phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 1001/VPUBND-TCD-NC 21/07/2021 V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
13 1085/VPUBND-THVX 21/07/2021 V/v Báo cáo kết quả giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2021
14 801/VPUBND-ĐTXD 21/07/2021 V/v bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành công trình cầu Bà Vại, thành phố Cao Lãnh
15 804/VPUBND-ĐTXD 21/07/2021 V/v chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật KKTCK Đồng Tháp (giai đoạn 3)
16 1084/VPUBND-THVX 21/07/2021 V/v Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa VN giai đoạn 2021-2025
17 1084/VPUBND-THVX 21/07/2021 V/v Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa VN giai đoạn 2021-2025
18 291/UBND-ĐTXD 21/07/2021 V/v công tác quản lý nhà ở công vụ Mỹ Trà tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh
19 1545/VPUBND-KT 21/07/2021 V/v dừng Hội thảo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, đến năm 2050
20 1091/VPUBND-THVX 21/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình Đề cương Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch ĐT giai đoạn 2021-2025