Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 282/UBND-KT 04/05/2021 V/v kinh phí xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2 47/UBND-HCQT 04/05/2021 V/v mời dự phiên họp UBND Tỉnh kỳ tháng 4 năm 2021
3 46 /UBND-HCQT 04/05/2021 V/v mời họp
4 793/VPUBND-KT 04/05/2021 V/v phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin thực hiện ấn phẩm “Cẩm nang Hướng dẫn Đầu tư và Kinh doanh tại Việt Nam”
5 573/VPUBND-THVX 04/05/2021 V/v phối hợp tổ chức giải Xe đạp U23 toàn quốc tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 25 năm 2021
6 569/VPUBND-THVX 04/05/2021 V/v sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg
7 795/VPUBND-KT 04/05/2021 V/v tham dự Chương trình Diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương
8 792/VPUBND-KT 04/05/2021 V/v tham gia Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ V tại tỉnh Vĩnh Long năm 2021
9 94/QĐ-UBND-NĐ 04/05/2021 V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp), giao lại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh quản lý, khai thác theo quy định
10 40/VPUBND-KSTTHC 04/05/2021 V/v thông báo lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
11 504/VPUBND-TCD-NC 04/05/2021 V/v thực hiện KH số 78/KH-HLGVN ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Hội Luật gia Việt Nam
12 505/VPUBND-TCD-NC 04/05/2021 V/v triển khai một số nội dung về điều tra cơ sở hành chính năm 2021
13 794/VPUBND-KT 04/05/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ
14 785/VPUBND-KT 04/05/2021 V/v triển khai ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp gắn với công tác thống kê ngành Lâm nghiệp
15 790/VPUBND-KT 04/05/2021 V/v tuyển sinh khóa đào tạo Hỗ trợ và quản trị dự án khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số
16 382/VPUBND-ĐTXD 04/05/2021 V/v tăng cường công tác quản lý tình hình bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 570/VPUBND-THVX 04/05/2021 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật ĐT
18 568/VPUBND-THVX 04/05/2021 V/v xin chủ trương và kinh phí triển khai dự án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu việc làm tỉnh Đồng Tháp”
19 784/VPUBND-KT 04/05/2021 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
20 508/VPUBND-TCD-NC 04/05/2021 V/v áp dụng quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm