VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2590/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v vướng mắc trong thủ tục thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
2 2572/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v xin chủ trưởng sử dụng kinh phí năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế
3 909/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
4 2585/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v điều chỉnh ra khỏi quy hoạch CCN An Lộc, TP.Hồng Ngự
5 2586/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp
6 2569/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v đề nghị tham gia sự kiện AGRITECHNICA ASIA LIVE 2022
7 1351/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v đề xuất khen thưởng Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã và Trưởng ban Công tác mặt trận tiêu biểu 2017 - 2022
8 860/UBND-KT 23/08/2022 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thông báo và thu hồi đất
9 862/UBND-KT 23/08/2022 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự thông báo và thu hồi đất
10 861/UBND-KT 23/08/2022 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò thông báo và thu hồi đất
11 439/UBND-THVX 23/08/2022 Về chủ trương không đặt hàng đào tạo sinh viên sư phạm của Trường ĐH Đồng Tháp khoá tuyển sinh năm 2021
12 1354/VPUBND-THVX 23/08/2022 Về góp ý dự thảo Chỉ thị của TTCP về một số chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển dữ liệu lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia
13 937/QĐ-UBND 22/08/2022 Ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 329/BC-VPUBND 22/08/2022 Báo cáo sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
15 118/QĐ-HĐGSXSKT-TL 22/08/2022 Kiện toàn Danh sách thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Đồng Tháp
16 935/QĐ-UBND.HC 22/08/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
17 940/QĐ-UBND-HC 22/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
18 939/QĐ-UBND-HC 22/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
19 941/QĐ-UBND-HC 22/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
20 334/TB-VPUBND 22/08/2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công