Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 119/UBND-ĐTXD 04/05/2021 V/v điều chỉnh giảm khối lượng thi công công trình Nạo vét kênh Bảy Thước (đoạn từ kênh Tây Xếp đến kênh Mỹ Phước)
2 507/VPUBND-TCD-NC 04/05/2021 V/v đăng tải thông tin liên quan đến bầu cử
3 572/VPUBND-THVX 04/05/2021 V/v đề xuất khen thưởng hiến máu tình nguyện
4 567/VPUBND-THVX 04/05/2021 Về kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021
5 35/BC-VPUBND 29/04/2021 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 19/4/2021 - 25/4/2021)
6 109/TB-VPUBND 29/04/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp thông qua dự thảo Kết luận Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030
7 143/KH-UBND 29/04/2021 Phát triển, củng cố hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
8 144/KH-UBND 29/04/2021 Phát triển, củng cố hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
9 93/QĐ-UBND-NĐ 29/04/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá thay thế (giá cụ thể) làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện, thị phía Bắc tỉnh Đồng Tháp), qua địa bàn huyện Hồng Ngự
10 92/QĐ-UBND-NĐ 29/04/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá thay thế (giá cụ thể) làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện, thị phía Bắc tỉnh Đồng Tháp), qua địa bàn thành phố Hồng Ngự
11 502/QĐ-UBND-HC 29/04/2021 Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
12 76/BC-UBND 29/04/2021 Số lượng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021
13 78/BC-UBND 29/04/2021 Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đồng Tháp
14 75/BC-UBND 29/04/2021 Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, đề xuất nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 - 2030
15 142/KH-UBND 29/04/2021 Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam
16 183/UBND-THVX 29/04/2021 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
17 280/UBND-KT 29/04/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán hàng năm và quyết toán ngân sách năm 2019
18 373/VPUBND-ĐTXD 29/04/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch
19 497/VPUBND-TCD-NC 29/04/2021 V/v báo cáo tổng kết công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
20 778/VPUBND-KT 29/04/2021 V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI