Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 02/TTr-UBND 11/01/2022 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 16/BC-VPUBND 10/01/2022 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số hoạt động về tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 03/01/2022 - 09/01/2022)
3 01/KH-VPUBND 10/01/2022 Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND Tỉnh năm 2022
4 05/GĐN - UBND 10/01/2022 Giấy đề nghị công nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
5 06/KH-UBND 10/01/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 20/QĐ-UBND.HC 10/01/2022 Phê duyệt đầu tư dự án Phát triển vùng sản xuất màu trọng điểm xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò
7 21/QĐ-UBND-HC 10/01/2022 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ sét thuộc ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp” (Trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2021)
8 19/QĐ-UBND.HC 10/01/2022 Phê duyệt “Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025”
9 23/QĐ-UBND-HC 10/01/2022 Quyết định phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021
10 34/2021/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 05/QĐ-UBND-KT 10/01/2022 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
12 89/VPUBND-KT 10/01/2022 V/v Báo cáo của Hội Nông dân Tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 17-CTPH/HND-MTTQ- BNN&PTNT-BCT ngày 17/7/2014 giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2020
13 96/VPUBND-KT 10/01/2022 V/v báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2021
14 92/VPUBND-KT 10/01/2022 V/v báo cáo thực hiện chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021
15 16/BCĐXDNTM&TCCNN-KT 10/01/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự thảo Kế hoạch phát triển chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
16 86/VPUBND-KT 10/01/2022 V/v bồi thường nhà ở, vật kiến trúc khi xây dựng trên đất công do nhà nước quản lý, đất người khác, đất nông nghiệp
17 74/VPUBND-KT 10/01/2022 V/v cho Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Đào tạo Giáo dục Khai Minh thuê đất
18 22/UBND-KT 10/01/2022 V/v cho ý kiến về chương trình quan trắc quý III năm 2021 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
19 57/VPUBND-THVX 10/01/2022 V/v Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
20 22/UBND-THVX 10/01/2022 V/v chấn chỉnh việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch