Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1263/VPUBND-TCD-NC 14/09/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trình và 03 hộ dân (lần 2)
2 1369/VPUBND-THVX 14/09/2021 V/v giao nhiệm vụ theo dõi tình hình thực hiện bản cam kết hành động của Sở, ban, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
3 1270/VPUBND-TCD-NC 14/09/2021 V/v giám sát chuyên đề về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021
4 2169/VPUBND-KT 14/09/2021 V/v giải quyết các kiến nghị của UBND huyện Hồng Ngự
5 470/UBND-TCD-NC 14/09/2021 V/v góp ý Dự thảo Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
6 1260/VPUBND-TCD-NC 14/09/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
7 802/UBND-KT 14/09/2021 V/v kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
8 1375/VPUBND-THVX 14/09/2021 V/v kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid – 19”
9 1047/VPUBND-ĐTXD 14/09/2021 V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng năm 2021 của Viện quy hoạch xây dựng miền Nam
10 1374/VPUBND-THVX 14/09/2021 V/v quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao
11 2167/VPUBND-KT 14/09/2021 V/v rà soát nhu cầu doanh nghiệp cần hỗ trợvay vốn để thu mua và xuất khẩu lúa, gạo
12 1368/VPUBND-THVX 14/09/2021 V/v thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
13 2178/VPUBND-KT 14/09/2021 V/v tháo gỡ khó khăn trong việc thu hoạch cá tra giống của đơn vị
14 1266/VPUBND-TCD-NC 14/09/2021 V/v thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp về công tác hộ tịch
15 2175/VPUBND-KT 14/09/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15
16 1268/VPUBND-TCD-NC 14/09/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 101/NQ- CP ngày 06/9/2021 của Chính phủ
17 1049/VPUBND-ĐTXD 14/09/2021 V/v tạo điều kiện cho nhân sự di chuyển từ tỉnh Quảng Nam vào An Giang để thực hiện dự án
18 2177/VPUBND-KT 14/09/2021 V/v tạo điều kiện sản xuất lúa giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 1376/VPUBND-THVX 14/09/2021 V/v đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam
20 2168/VPUBND-KT 14/09/2021 V/v đề nghị của Sở Công Thương trong thực hiện Đề án Phát triển ngành Chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030