Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2347/VPUBND-KT 12/10/2020 V/v khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển điện khí sinh học của Việt Nam
2 850/UBND-KT 12/10/2020 V/v kinh phí trùng tu, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh và quốc gia năm 2020
3 852/UBND-KT 12/10/2020 V/v kinh phí tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020
4 857/UBND-KT 12/10/2020 V/v kinh phí tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025
5 1644 /VPUBND-TCD-NC 12/10/2020 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
6 1568/QĐ-UBND-HC 12/10/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
7 1567/QĐ-UBND-HC 12/10/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
8 2345/VPUBND-KT 12/10/2020 V/v quy định chi tiết các nội dung tại điểm c, khoản 1, Điều 31 Nghị xđịnh số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
9 813/VPUBND-ĐTXD 12/10/2020 V/v tham dự hội nghị trực tuyến "giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020"
10 2354/VPUBND-KT 12/10/2020 V/v tham dự Hội thảo triển khai bảo hiểm nông nghiệp (ngày 20/10)
11 2353/VPUBND-KT 12/10/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ sở
12 217/TB-VPUBND 12/10/2020 V/v thay đổi lịch tổ chức Lễ khánh thành Dự án cánh đồng mẫu Mỹ Đông
13 2358/VPUBND-KT 12/10/2020 V/v thuê đất để đầu tư bãi đậu xe thuộc dự án Trung tâm thương mại Hồng Ngự Plaza
14 102/QĐ-UBND-TL 12/10/2020 V/v thành lập Ban Giám sát kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
15 1386/VPUBND-THVX 12/10/2020 V/v thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia
16 101/QĐ-UBND-TL 12/10/2020 V/v thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III lên chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng II đối với giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp
17 2346/VPUBND-KT 12/10/2020 V/v thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà sau năm 2020
18 1387/VPUBND-THVX 12/10/2020 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững
19 2356/VPUBND-KT 12/10/2020 V/v thực hiện Thông báo số 7004/TB-BNN-VP ngày 07/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 812/VPUBND-ĐTXD 12/10/2020 V/v triển khai kết luận của Thủ tướng chính phủ tại thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/9/2020