Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1532/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v di dời các hộ dân tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Khu C)
2 1537/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v dự thảo Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025
3 1000/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Cao Bích Sơn (lần 1)
4 999/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Ngọc Chiến (lần 1)
5 993/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thúy Kiều (lần 1)
6 1530/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I
7 992/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Thảo
8 991/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Ngô Văn Cường
9 1531/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh
10 1525/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
11 994/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Sáu
12 1076/VPUBND-THVX 20/07/2021 V/v góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
13 1533/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hoá đồng bộ trong nông nghiệp
14 1078/VPUBND-THVX 20/07/2021 V/v góp ý dự thảo về Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
15 1539/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết/Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI
16 360/UBND-THVX 20/07/2021 V/v hỗ trợ máy thở phục vụ công tác điều trị COVID-19
17 575/UBND-KT 20/07/2021 V/v kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên năm 2021 (đợt 1)
18 1069/VPUBND-THVX 20/07/2021 V/v kiện toàn Hội đồng TĐKT Trung ương
19 790/VPUBND-ĐTXD 20/07/2021 V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về biển báo, phao phân luồng và camera giám sát bảo vệ công trình kè trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Lần 2)
20 1075/VPUBND-THVX 20/07/2021 V/v mời đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Vinh