Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 280/KH-UBND 12/09/2021 Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 288/BC-UBND 12/09/2021 Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch thực hiện Chƣơng trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 314/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
4 329/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
5 319/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
6 324/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
7 309/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
8 301/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp năm 2021
9 307/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021
10 306/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Tiểu học năm học 2020 - 2021
11 311/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Tiểu học năm học 2020 - 2021
12 312/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021
13 302/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Mầm non năm học 2020 - 2021
14 303/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Tiểu học năm học 2020 - 2021
15 310/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Mẫu giáo năm học 2020 - 2021
16 317/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Mầm non năm học 2020 - 2021
17 322/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Mẫu giáo năm học 2020 - 2021
18 326/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Mẫu giáo năm học 2020 - 2021
19 327/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Tiểu học năm học 2020 - 2021
20 320/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021